Visste du at?

Visste du at?

Det som er fakta i en gitt periode vil forandre seg etter hvert som mennesker vokser og utvikler seg. Det som ble ansett som fakta for 200 år siden har allerede i stor grad endret seg for oss. Det meste av det mennesker navigerer etter er i kontinuerlig utvikling og skapes gjennom våre tanker og følelser. Fakta viser bare til menneskers foreløpig kollektive bevissthet og den materielle formen dette har. For eksempel ser vi at den rådende vestlige legemiddelindustrien har fått stor utfordring i forhold til mer helhetlige tanker å møte sykdom og ubalanse på. Mye av ny fakta viser at vi nå beveger oss inn i en verden av våken bevissthets, indre tilstand, energier, vibrasjon og matrise der hele universet er en reflektert virkelighet.

«Alt er energi, og det omhandler alt. Hvis vi matcher frekvensen av virkeligheten vi vil ha, er det uunngåelig å ikke få denne virkeligheten. Det kan ikke være noe annet. Dette er ingen filosofi. Dette er fysikk.»

«Den intuitive hjernen er en hemmelig gave, og den rasjonelle hjernen er en trofast tjener. Vi har skapt et samfunn som ærer tjeneren og som har glemt gaven.»

Albert Einstein.

All realitet handler om hvor vi er i vårt stadium av utvikling og evolusjon. 

I vår reaktive respons av livet er vi i egopersonligheten. Vi er reaktive når vi lever kun fra egoet som vår biologi.

Vi har en indre visdomsstemme som ikke handler om tillært fakta, men som er en VITEN i kroppen gjennom vårt elektromagnetiske system. Alle har gaven med å være intuitiv, der sjelen snakker til hjertet og følelsene som sinnet velger å lytte til eller ei. Albert Einstein omtaler hjertesansen som vårt intuitive sinn når han skriver sitatet «Vi har skapt et samfunn som ærer tjeneren, (som er sinnet), og som har glemt gaven, (som er hjertesansen).»

«Et menneske er en del av helheten som vi kaller universet, en del som er begrenset i tid og rom. Han opplever seg selv, tankene og følelsen som noe atskilt fra resten, en slags optisk villfarelse av bevisstheten. Denne villfarelsen er et slags fengsel for oss, som begrenser oss til våre personlige ønsker og til hengivenhet for noen få personer nærmest oss. Vår oppgave må være å frigjøre oss fra dette fengselet ved å utvide vår omgangskrets til å omfavne alle levende skapninger og hele naturen i sin skjønnhet.»

Albert Einstein.

I våre egobevisstheter er vi ofte tilknyttet fakta, logikk, ord og analyse. Når vi befinner oss i vårt intuitive sinn finnes det som regel ingen ego-tanker og skepsis i forhold til høyere bevissthetstilstander. Samtalene og opplevelsene er like reelle og virkelige som de samtaler vi har med våre medmennesker på jorden. Nå vi opplever at noe er virkelig for oss så handler det ikke om vi tror på det eller ei. Alle tanker er tro. Når vi opplever og erfarer er vi over det å tro. Klarviten og klarhørsel er en viten og opplevelse som skjer øyeblikkelig i nuet, før programmerte skepsistanker melder seg inn. I denne nulltilstanden oppleves ikke tidsaspektet eller tredimensjonal formaspekt slik personligheten erfarer. Jeg har noen ganger opplevd at skeptiske egotanker sniker seg inn i samtaler med høyere bevissthet, og jeg ber da om ytterligere sansebekreftelse på de innsiktene jeg får. Jeg trenger heller ikke å vite hvilke bevissthetstilstander som gir meg tilsvar. Det er bare fra min analytiske og logiske venstre hjernehalvdel at jeg har behov for å vite detaljer om hvem og hva. Uansett hvor mye kunnskap og intellekt vi har så vil vi aldri fullt ut forstå det større bildet og hvordan alt fungerer ned til detaljnivå. Vårt behov for å forstå og kontrollere er det som hemmer oss mest til å inkludere høyere visdom og ånd.

Kvantevitenskap viser at menneskers intensjon og bevissthetet påvirker fotoner, atomer, molekyler, celler og organ som har innvirkning på helsen, både somatisk og psykologisk. Kvantevitenskap viser til at relasjonen er en konsekvens av, eller et uttrykk for grunnleggende prinsipper i naturen. Kvantevitenskapen har vist oss at mennesker har evner langt over det vi tidligere har benyttet oss av. Det er faktisk blitt en akademisk kamp på grunn av enkelte av de nylige funnene vitenskapen har gjort; En kamp for våre tanker, medias oppmerksomhet, og for vår historie. Den største kampen er nå for vår egen menneskelighet. utgaver av kunstig intelligens.

Visste du hva kvantevitenskapen nå lærer oss?

"Den materielle verden, vår virkelighet er en funksjon av feltet. Dette feltet har veldig spesifikk mekanikk, geometri, funksjoner som utgjør virkeligheten vår, men det lager oss også, fordi det lager atomcellene som lager oss. Vi mater universet og universet mater oss - En dynamisk tilbakemeldingssløyfe."

Mangelfull læring fra utdatert vitenskap gjør oss syk, ensom og maktesløs. Nå kan alle aktivere egne selvhelbredende evner og stå i sin kraftfulle essens.

Gjennom «Visste du at» på sosiale media vil Annpeggy.no presentere ny tids vitenskap om sinnet, helse og menneskelig eksistens.