Høysensitivitet – Empat

Høysensitivitet - Empat

I en artikkel i Psykology Today vises det til en skala med fire ulike nivåer for å forklare karaktertrekket empat og menneskers ulike måter å forholde seg til energi og følelser. Lengst til venstre på denne skalaen finner vi karaktertrekket narsissist/psykopat. Etter dette finner vi kjærlige empatiske mennesker. Deretter har vi høysensitive og lengst til høyre på denne skalaen finner vi empater. Denne skalaen blir kalt det empatiske spektret.

Narsissist   Kjærlige empatiske  Høysensitive  Empater     
Psykopat             mennesker

___I______________I_______________I_____________I

Empater er flinke til å oppdage, lese og bearbeide energien rundt seg. De har et finjustert instrument for energilesing. Nervesystemet til en empat er ekstremt følsom for endringer i energi. Menneskers nervesystem er mediet som oversetter energi.

I barn og ungdomstid vet vi ofte ikke hvordan vi skal håndtere alle energiene vi kjenner rundt oss. Barn tar til seg alt som er i deres omgivelser. Verken Aleksander eller jeg hadde lært oss hva det ville si å være empat, og at vi faktisk plukket opp og tok til oss energiene rundt oss. Empater kan være sårbar i verden fordi de fleste lever i en sosial kultur av “SKAM”. Empat-barn er følsomme for alt, der kritikk, mobbing, avvisning og stress kan føre til uheldige mestringsstrategier og diagnoser.

Min erfaring er at flere av dagens unge mennesker er empater og høysensitive mennesker. De strever med å forstå både eget og andres energifelt. Det er lett å isolere seg og bli introverte som en mestringsstrategi, for å beskytte seg selv mot energier som kan oppleves overveldende. Jeg ble i perioder tømt for energi av å være i sosiale situasjoner over lengre tid, og visste ikke at mine åpne energifelt ble tappet av andre mennesker tunge energier. Jeg hadde ikke lært å skille mellom eget energifelt og andres energifelt. Jeg visste ikke hvordan jeg kunne styrke meg selv og mitt energifelt, slik at jeg ikke ble tappet i samspill med andre.

I min tidlige erfaring med å heale, ble jeg selv noen ganger tom for energi ved å gå inn i andres energifelt. Jeg visste ikke at dette betydde at jeg selv hadde blinde aspekter, og ikke sto “standhaftig” i forhold til kildekraft. I relasjoner med andre mennesker gav jeg ofte ubevisst fra meg energi. Først da jeg ble enda sterkere i egen essens, kunne jeg møte alle sosiale situasjoner uten å tappes for energi. I en periode var det å gå på kjøpesenter veldig krevende. Jeg ble utslitt av det, fordi jeg opplevde enormt mange tunge og negative energier der. Når jeg synkroniserte meg til min sjelsidentiteten, ble jeg ikke lengre tappet for energi fra omgivelsene.

Amerikansk biolog og forfatter Bruce Lipton viser til at mennesker er sammensatte av 50 trillioner celler, som gjør slik at vi er et helt samfunn. Hver celle i kroppen har en negativ spenning på innsiden og en positiv spenning på utsiden. Hver levende celle er et batteri. Mens vi ser på oss selv som en fysisk enhet, forteller ny fysikkvitenskap at vi er energibølger som samhandler med hverandre. Alle dyr og planter kommuniserer med vibrasjoner og energifelt. Hvis barn lærte seg å være følsomme for vibrasjoner, ville de som voksne mennesker ikke befinne seg i dårlige forhold og på dårlige steder. Vanligvis blir vi bedt om å ikke gå etter følelsene våre, men å lytte til hva folk har å si, men språket vårt er designet for å skjule følelser. Poenget er at alle organismer kommuniserer gjennom vibrasjoner, og dermed vet de om de er på et godt eller dårlig sted ved å lese vibrasjonene. Mennesker har denne evnen, men er ikke opplært til å bruke den. En person kan påvirke en annen person bare ved å være i feltet. Dagens fysikk studerer vibrasjon. Kvantefysikk studerer bølgene og hvordan disse forstyrres. Alle bølgene som virker sammen, kalles et felt. Mennesker er laget av atomer, og er også et felt. Vi er tilkoblet alt fordi vi ikke kan skille de ulike energibølgene.

Å være empat er en gave og en utfordring, der det mest støttende er å holde seg i indre balanse og med høy bevissthet. De fleste empater er sosiale, liker å omgås mennesker og være der for andre. De kan ofte hjelpe mennesker på tilpassede måter fordi de leser energiene og vet hva menneskene trenger. Når vi lærer oss å tolke svingningene i våre omgivelser, er vi i stand til å forstå den fysiske verden og alt vi omgir oss med på en autentisk og sannferdig måte. Jeg nådde et nok-punkt da jeg over flere år hadde tatt inn andre menneskers energi og det de bar på, uten at jeg selv hadde lært meg å gi slipp, eller beskytte meg.

Jeg har alltid likt å være sammen med mennesker, samtidig som dette har vært energitappende. De fleste empater har lett for å bli overveldet og overbelastet av alle energetiske strømninger som finnes. Mange mennesker lever med store lag av beskyttelse. Allerede tidlig i livet lærer vi å sette på masker og fasader for å beskytte vår sårbarhet. Jeg har kommet til flere metningspunkt i løpet av mitt liv på grunn av karaktertrekket empat. Flere pasienter innen psykiatrien har dette karaktertrekket. De bære på egne oppsamlede følelser, samtidig som de tar inn andres følelser og energi. Noen blir psykisk syke, mens andre blir fysisk syke av de samme årsakene.

Jeg mener oppblomstringen av mentale og emosjonelle ubalanser og sykdommer hos mennesker, er et direkte svar til menneskeheten på den ubalansen som er i samfunnet. Om våre ubalanser er mentale eller fysiske spiller ingen rolle, fordi alle får ubalanser i kroppen der vi har svakest struktur og mønster. Der blodgjennomstrømningen er svakest vil symptomer og ubalanser først oppstå. Det er snakk om omgivelsessykdommer der vi er forbundet med alt vi omgir oss med, både av ytre og indre faktorer. Empater sanser omgivelser og energier dypere og mer omfattende enn de som ikke har denne sårbarhetsfaktoren. Alt går dypere inn på empater på grunn av deres vidstrakte sansefelt. Som en energifølsom person, vil kynisme, manipulering, løgn, fasader, krenking, utnytting og energifattig mat påvirke på dype måter.

Stress er et uttrykk for negativ energi som bidrar til sykdom og ubalanse. Vi har sett at flere unge de siste tiårene blir født med karaktertrekket empat. Skam og fordømmelse tar rett og slett livet av følsomme mennesker. Jeg vet at dette er en drøy påstand. I helsebibelen forklarer jeg dette gjennom eksempler og flere kildereferanser. Når jeg i helsebibelen skriver om angst, depresjon, selvmordstanker, skam, ulike diagnoser og mentale lidelser, ser jeg disse som et uttrykk for sensitivitetsfaktoren i mennesker. Jeg var selv en av de som i ungdomstiden ville gi opp livet fordi jeg var overveldet av fordømmelsen og skamkulturen.

Skam og fordømmelse er den jordiske faktoren som påvirker og former mennesker mest. Skamkulturen kan kategoriseres som største bidragsyter til å skape ubalanse og sykdommer. Mange av oss opplever rett og slett at påvirkningene fra samfunnskulturen gir smerter, lite eller ingen håp, og opplevelser av avmakt ovenfor omgivelsene. Vi tar det inn som individuelle lidelser og smerter fordi vi ikke har lært at vår fysiske eksistens er en del av et større felt som påvirker oss. På en måte kan vi si at de som lever med empatisk natur, er ekstremt viktige å lytte til i de neste tiårene. De er svært tilknyttet jorden, naturen, omgivelsene og universet, og bærer direkte de sykdommer og ubalanser som skapes ubevisst.

Jeg mener diagnosen fibromyalgi og ME/SFC (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) er tilstander som skriver seg fra menneskers sensitive natur. Alle mennesker er født til å føle hele verden. I tillegg til de fem kjente sansene våre, har vi vår sjette sjelssans. Sjelssansen er en flerdimensjonal sans som fungerer som vår indre GPS med en helhetlig og altomfattende forståelse av vår eksistens. Empater blir som regel overveldet av alle energisporene i miljøet. Dette fører til emosjonell oppbygging av energi som ofte blir satt inn i ulike diagnosetermer; Depresjon, angst, selvmordstanker, komplisert sorg, Adhd, tourettes syndrom, autisme, Asperger syndrom, personlighetsforstyrrelse, psykiske lidelser / sykdommer, fibromyalgi, ME / SFC, kreft med flere. Disse diagnosene behandles som avvik. Disse merkene er blant annet aspekter av akkumulert energi. De fleste som får disse diagnosene er empatiske mennesker med et vidstrakt sansefelt til omgivelsene.

Fibromyalgi betegnes som et smertesyndrom og en kronisk tilstand som er preget av vandrende smerter. Vanlige forhold som oppstår sammen med ME/SFC er fibromyalgi, ortostatisk intoleranse, irritabelt tarm-syndrom, interstitiell blærebetennelse, leddsykdommer, kroniske smerter i bekkenet og flere kjemiske følsomhetsforstyrrelser. Fordi symptomene deles med mange andre sykdommer, kan det være vanskelig å identifisere hvilken diagnose og sykdommer som er til stede. Felles for disse er sensitivitetsfaktoren som viser at alt går dypere inn i sårbarhetstrekket ved å være en empat. Empater er i direktekontakt med sin sjelssans som forfatter og bevissthets lærer Gary Zukav omtaler som flersansende personlighet.

Gary Zukav skriver at vi utvikler oss fra mennesker med fem sanser til flersansende mennesker. Våre fem sanser danner sammen et enkelt sansesystem som er designet for å oppfatte fysisk virkelighet. Oppfatningen til flersansende menneske strekker seg utover den fysiske virkeligheten og videre til et større dynamisk system. 

Å leve som empat kan være en ekstrem reise fordi vi er i kontakt med både det verste, og det beste som er.  Empater har en dyrebar tilknytning til sitt sanseapparat, og dette virker på flere meters avstand. I tillegg kan empater kanalisere energi og transformere negative energi-mønster. Mennesker som ikke har dette karaktertrekket, kan ha vanskelig for å forstå dette. Som fem-sansende mennesker lever vi i hovedsak etter våre fem sanser og den synlige verden. Som flersansende er vi i dypere kontakt med holistisk karma, samskapelse, indre universell kraft, forbindelse til alt, tilknytning til sjelsbevisstheten og et større kildeperspektiv.

Flere kilder på internett refererer til at høysensitive kan ha større tilbøyelighet til å utvikle sosial angst. En studie fra 2011 viser at personer med sosiale fobier og angst er overfølsomme for andre menneskers sinnstilstander. Mennesker med sosial angst plukker i større grad opp andres mentale tilstand mer nøyaktig enn andre. Dette viser oss at sensitive mennesker som regel vil ha større tilbøyelighet til psykiske sykdommer og ubalanser.