I AM

«Bevisstheten omgjør seg fra sjelen, (ånden), hjertet, sinnet, gjennom energi som skaper materie og den fysiske verden. Den skaper seg selv, vår psyke, hjernen, kroppen og universet. Det er hvordan vi ser, hvordan vi vet, hvordan vi oppfatter og forstår verden. Bevisstheten er ikke innholdet, men funksjonen og formen av hvordan vi gir mening til verden, virkeligheten og oss selv. Kollektiv bevissthet gjenspeiler menneskelig bevissthet og persepsjon.»

Ann-Peggy 💛 Divine.

Egobevisstheten er den separate bevissthet som skapes av oss. Vi oppfatter verden som splittet mellom subjekt og objekt. Gjennom sjelsbevissthet er vi tilknyttet superbevissthet også kalt integral kosmisk bevissthet/ kosmisk singularitetsbevissthet, hellige sinn, Gud og Jeg er bevissthet. Her er det ikke splittelse mellom subjekt og objekt, og alt er ett. Det er splittelsen som gir oss friksjon og polarisering i erfaringen som menneske. Kosmisk singularitetsbevissthet er enhetsbevissthet der vi er tilknyttes absolutt alt. Da er alt som en del av oss selv. Dette var tilstanden og bevissthetsnivået som Buddha, Jesus, Peter Dânov, og Bruno Gröning levde fra. De hevet seg over den mentale egobevisstheten og sjelsbevisstheten. Når vi erfarer livet fra kosmisk bevissthet vil vår individuelle identitet opphøre fordi vi er sammenblandet med alt, slik at våre grenser og separasjon forsvinner. I dette er det ingen grense mellom meg, deg eller annet og vi kan føle absolutt alt da vi er forbundet og en del av alt.

Himmelen blir i mange religioner og tradisjoner kalt for opplysning. Dette viser til en komplett endring av persepsjon fra vår egosentriske personlighetsbevissthet og over til sjelsbevissthet som består av enhet og fullstendighet. Menneskers felles skjebne handler om transformasjon av egobevisstheten med lidelse og sykdom til sjelsbevissthetens enhet og livskraft. Jesus utstrålte en åpenhet fra hjertet og hodet, og en åpen tilstedeværelse i nuet. Med en åpen persepsjon kan vi ta inn friskheten og alle sansinger fra intuisjonen, som er over mentale tankeparadigmer. Jesus åpnet seg til det hellige og det større bildet, og viste oss at vi kan transformere alle aspektene, både de fysiske, psykiske og spirituelle. Vår indre psykologi og åndelige tilstand har en direkte tilknytning til vår fysiske tilstand. Jesus sto i sin indre sannhet og væren. Vår indre sannhet handler ikke om fakta, lover, regler, resonnement eller logikk. Gud kjenner ingen lover, for om kilden hadde styrt etter lover ville den vært begrenset. Skapelsen er grenseløs og gir oss valgmuligheter innen sin ubegrensete sannhet og sin ubegrensete tanke. Vi har frihet til å motta og skape den sannheten vi trenger for å nærme oss vår visdom. Vår indre sannhet viser til essensen av den vi er og at sannhetens himmel finnes inni oss som en naturlig del av vår væren.

Vi trenger ikke å se oss selv som kristne eller religiøse for å ta lærdom fra arketypen Jesus, fordi dette er en universell energi og en universell gave som alle er en del av. Jesus viste oss prosessen med å utøve den indre freden som er utover mentalt tankestøy. Jesus var jordet i det som er større enn hans kropp og fysiske eksistens, der alt i utgangspunktet er perfekt i enhet, som konseptet “JEG ER” JEG ER viser oss at vi kan tiltrekke og bli ett med alt hva vi velger. Dette er gaven fra vår sjel som ønsker å erfare alt. Det er denne sanseopplevelsen vår sjel elsker å føle. Jesus sin sjelsbevissthet var en årvåken væren som ser over frykter, angst og negative følelser. Vi kan alle finne ut hva Jesus historie forteller om våre egne liv. Hvilken mening gir den i ditt liv? Hvilke fordømmelser representerer den for deg? Det lyset Jesus utstrålte da han helbredet mennesker har alle mennesker i seg. Jeg er ærbødig takknemlig for alle de tusenvis av mirakler jeg har vært vitne til fra dette lyset. Jesus sa at det er vår faith som healer oss. Dette viser at vi ønsker å være mottakelige og åpne for den ubetingede kjærligheten og miraklene som er. Dette er noe alle kan, fordi det ikke er noe unikt i seg selv. Begrensningene er tankene og den rustningen vi har bygget opp i oss. Ta av deg din rustning, lev i sannhet, og opplev livets mirakler. Du er et helhetlig mirakel som ønsker å blomstre fra det lyset du er.

Miraklene vi opplever handler om formendring og kvanteskift fra en form til en ny form. Vår realitet kan skifte med en gang om vi åpner opp og velger det, jf. Helse Bibelen – Tenk med hjertet. Noen av miraklene jeg har opplevd handler om å få andre ut av smertekroppen, radikal helbredelse, innsyn i menneskers død, klarsyn om hva som vil skje, sunget sanger med en utrolig vakker sangstemme som ikke er min (sangstemmen min er tragisk), tatt i politikontroll for tre brudd (glemt førerkort, avskiltet bil, og høy fart), der boten ble transformert til intet, kjørt dypt i en grøft utfor hovedveien i ekstrem snøstorm med null sikt der bilen plutselig ble løftet opp og tilbake på hovedveien, blitt vist tidligere liv og hendelser av relevans, flere ganger blitt omfavnet et ecstasyfelt av uant kraft og lykksalighet, snudd uheldige hendelser på sekunder, pratet med utenomjordiske/døde sjeler/ sjeler i koma, tunet meg på andres bevissthet og tatt inn informasjonen fra andre og lignende fenomen. Skulle jeg tatt med alt, hadde listen vært enda lengre.

Mirakler er endringer av persepsjon, som gir oss endringer i væren og atferd. Et av de viktigste kvanteskiftene som trengs i forhold til sykdom og helbredelse handler om persepsjonen og programmerte tanker. Vi har lært at sykdom er noe uheldig og katastrofalt som skjer oss, som vi ikke har råderett over. Denne tankegangen gir oss avmakt og umyndiggjøring i eget liv. Hva om vi så psykiske eller fysiske helsesymptomer som kroppen og sjelens mestringsstrategier for å hjelpe oss. Hva om våre symptomer faktisk prøver å beskytte oss og hjelpe oss med å møte udekte behov? Alt som dukker opp i kroppen, er der for en grunn. Vi kan lytte til symptomene og smertene, og prøve å forstå deres budskap. Hvilke emosjonelle mønster, hvilke tilbakeholdelse, og hvilke ubalanser er det kropp, sjel og ånd ønsker å trekke vårt fokus mot? Kroppen og sjelen er klokere enn intellektet alene, og vil peke oss mot det som trenger helbredelse. Vi lærer ofte tidlig i våre liv å overkjøre kroppen, følelsene og sjelens stemme. Når vi ikke lytter til vår egen essens, vil symptomer og ubalanse være mestringsstrategier fra en høyere del av oss. Det er vårt ansvar å finne ut av hva sjelen og kroppen kommuniserer til oss. Sjelens stemme forteller oss hvordan vi forvalter vår egen energi.

«Alle er vi kilder med sterk kraft, og når vi tillater åpenhet, mottakelighet og flyt av livskraft kan vi skape alt hva vi vil.»

Ann-Peggy 💛 Divine.

Jeg opplever at det hellige vi søker finnes inni oss og kan tilknyttes uavhengig av omgivelsene. Den største kraft som er, mener jeg er kraften mennesker har i seg selv når vi aksepterer alle delene av oss. Når vi er i kontakt med visdommen fra sjelen og naturlig intelligens, er vi i kontakt med sannheten og det hellige som alle er en del av. Hellig betyr integrasjon og helhetlig. Denne sannhet er lik for alle og kan kalles den rene sannhet fordi den ikke er farget av vår subjektive personlighet og tanker. Jeg lever ikke i denne verden, men ER denne verden. Jeg er vannet, himmelen, menneskene, blomstene, dyrene, omgivelsene og alt. De er ikke utfor meg, da jeg er en del av alt. JEG ER viser oss at vi kan tiltrekke og bli ett med det vi velger, slik det ble beskrevet i forrige kapittel. Vi begynner å skimte lyset som ligger bak den synlige verden vi ser gjennom direkte opplevelse av det guddommelige. Ingen ord kan inneholde det majestetiske Absoluttet, og intet sinn kan omfatte helheten av den guddommelige realiteten.

Jeg erfarer at vi nå befinner oss i en tid der alle mennesker uavhengig av tro, etnisitet, religion, tradisjon eller kultur kan leve ut kristusenergien i seg selv. Det vil si at alle har mulighet å leve ut fra sin hellighet. Frihet og frelse er ikke bare for noen få rettmessige, men også for det vi tidligere har kalt verdens lave liv. Vi kan vitne kristusenergien i vanlige omstendigheter og situasjoner, der denne enhetsenergien vil forandre folk og samfunn. Om vi ikke ønsker å bruke termologien «kristusenergi» kan vi erstatte den med ordene; fredsenergi, helbredelsesenergi og enhetsenergi. Kristus er en tilstand av bevissthet og er den samme tilstanden som enhet, enhetsbevissthet og JEG-ER-bevissthet. Det handler om en tilstand av våken (oppmerksom) bevissthet; upåklagelighet, selvansvar og integritet gjennom vårt åpne hjerte der vi realiserer Kristusbevisstheten. Vi må se oss selv og vårt iboende ansvar for å leve gjennom Kristus-bevissthet. Praksisen med å observere sine vaner, mønstre og valg er avgjørende i denne utviklingen.

«Hvis vi ser GUD som allestedsnærværende, allvitende, som er over alt, som vet alt og organiserer alt, kan vi direkte assosiere Gud med kvantefeltets svingninger og bevissthet.»

Nassin Haramein.

Joseph Sieber Benner var en amerikansk forfatter, ny tenkende forfatter og representant for «Brotherhood of Christ» som skrev under navnet “Anonym”. Han var den første som introduserte kunnskapen og læren om upersonlig liv, også kjent som “Jeg ER”-lære. Jeg vil i de avsluttende avsnitt referere til Benners bok «The Impersonal Life» gjennom min oversettelse;

Kristus, eller JEG ER-bevisstheten, må bli født i vårt hjerte, og i hjertet til enhver personlighet. Den må vokse og trives, og på en eller annen måte passere hver opplevelse symbolisert i Jesu liv, før vi kan komme til det punkt og bli en bevisst uttrykker av DEN Guddommelige idé. Eksempelet på Kristus kjærlighet og medfølelse som Kilden uttrykker i Livet, må også vi uttrykke til en viss grad i vårt liv, før vi kan smake på fruktene av denne kjærligheten, som i virkeligheten ikke er kjærlighet, men den Hellige Tre-i-En, – Kjærlighets-Visdom-Kraft, – Den sanne uttrykk for Mitt upersonlige liv.

Vi må føle Guddommeligheten inni oss, før vi vet at JEG ER der. Jeg er ikke ditt intellekt og kropp. Vi kan ikke våkne til dette faktum før vi kan komme bort fra bevisstheten av kroppen og intellektet, som så lenge har holdt oss til slave. Inntil vi har blitt forberedt på å kjenne Guddommeligheten er det bare naturlig for vår personlighet å stille spørsmål og gjøre opprør.

Vil cellene i kroppen vår og musklene i armene velge å ha en separat vilje fra vår egen vilje, eller en separat intelligens fra vår egen intelligens?

Som cellene i Kilde kropp, bevisstheten som er Kilde Bevissthet, intelligens som er Kilde intelligens, og til og med viljen som er Kilde Vilje. Vi har ingen av disse for oss selv eller fra oss selv. Alle er guddommelig og kun til dette bruk. Bevisstheten, intelligensen og viljen er helt upersonlig.

Vi kan feilaktig tolke Kildens ønsker, Kildens drifter innenfra, og søke å bruke dem til våre egoistiske hensikter, men selv mens vi tillater dette, oppfyller de fortsatt Kildens hensikt. For det er bare ved å la oss misbruke Kildens Gaver og kjenne lidelsen misbruk, at Kilden kan gjøre oss til den rene og uselviske kanalen Kilden trenger for det perfekte uttrykk for Guddommelige Ideer.

Den beste og sikreste måten vi kan kjenne Guddommeligheten på er når uselvisk kjærlighet fyller vårt hjerte, og det er en sterk overbevisende trang til å hjelpe noen. Å helbrede deres sykdommer, å lindre deres lidelser, å bringe dem lykke, for å peke ut den sanne vei. Det er den faktiske følelsen av Guddommelighet i deg, som skyver personligheten til side, bruker sinnet og kroppen til det formålet Kilden skapte, som uttrykk av Kildens sanne Nature, som er perfekt kjærlighet. Den vitaliserende, levendegjørende, livgivende, styrkende, helbredende, alt-forsynende, alt-informerende Kraft i universet. Uansett hvor vi er, når oppvåkningen kommer, uansett hva som har vært vår treningsarena; i forretninger, i yrke, i manuelt arbeid, i kirken eller i underverdenen, -der ligger kanskje vår beste mulighet til å serve; for der kjenner vi best måten og veien.

Vår beste skole og våre beste lærere er i vårt eget hjem, ved vår egen peis. Ingen tilstand i livet kan løftes opp eller erobres ved å flykte fra den. Gudommelig hånd er nødvendig og må tilføres. Den kan bare tilføres av en som har erfart dypet så vel som nådd høyder av menneskelig erfaring, og med Kilden som guide og tolk.