Norge & Norden

Norge & Norden

 

28.februar 2023 ble jeg valgt inn som leder for Foreningen Norden Tromsø.

Du finner mye nyttig inforamsjon på Foreningen Nordens sider;

https://www.norden.no/

I slutten av 2020 tok jeg et opptak om mine tanker om Norden, og hvordan vi kan løfte helse til et høyere nivå.

I denne video synliggjør jeg blant annet to brukererfaringer der begge døde som en konsekvens av et drepende hjelpesystemer.

Hvordan kan Norden bli enda bedre på å forebygge mentale sykdommer?

Hvordan fungerer velferdsstaten Norge?

I Norge har vi et velutbygget offentlig system som gir nordmenn mange velferdsgoder og støttende omgivelser. Til tross for alle godene landet bidrar meg har vi de siste tiårene sett en stor økning av mentale og kroniske sykdommer. Hva er det som fører til denne tendensen? Tendensen med økning av livsstilsykdommer er sammenfallende med skillet mellom fattige og rike. De siste tiår har vi sett at Norge har kopiert mange strukturer og systemer fra USA og andre industrialiserte land. Disse land kan også skilte med ulike former for raseskille og forskjeller mellom fattige og rike. Hvem er taperne og vinnerne i klasseskillet av systemene vi har?

Høysensitive og empater som tar inn energivibrasjonen fra samfunnets omgivelser er de som utvikler sykdommer og dør. Alle mennesker påvirkes av løgn, manipulasjon, korrupsjon, kynisme og grusomheter. Sensitive mennesker har stor nærhet til sin sjelebevissthet som rett og slett blir syk av tendensene som her nevnes. Disse tendensene fører til energiopphoping og emosjonelle sår. Mennesker må tilpasse seg samfunnets eksisterende systemer. De fleste offentlige systemer bygger ensidig på vestlig tanke-paradigme der sensitive mennesker blir mer og mer syk. 

Bevissthet og energi er essensielle faktorer for å forstå helse i et større perspektiv. Alle mennesker har flere punkts bevissthet. Egobevisstheten er knyttet til samfunnets tankeparadigme, mens sjelebevissthet er knyttet til menneskers sanne identitet. I den vestlige skolemedisin har leger, psykologer og psykiatere i mindre grad inkludert sjelebevissthet i sine metoder og teknikker. Dette fører til at mentale og kroniske sykdommer eskalerer og fordobles. Vi behandler kun menneske fra egobevisstheten uten å inkludere helheten av mennesket. Med dette mister vi den største essensen til helse, vitalitet og kraft.

Helseutfordringene i de industrialiserte samfunnene er direkte proporsjonal med undervisnings-, helse- og myndighets- systemene som råder i det vestlige tankeparadigmet. Verken undervisning- eller helse-systemene er gode på forebyggende faktorer (Østlig medisin), og har en akutt tilnærmingsmåte som omhandler kamp, drepe og fjern. Både i forhold til mentale og kroniske sykdommer trenger vi å inkludere menneskets kompleksitet som påvirkes av absolutt alt vi er og omgir oss med.

Med kamp, drep og fjern griper vi inn i problemene og utfordringene når de dukker opp i de siste stadier av utviklingen. Vi opererer og fjerner svulster, kreft, hjertesykdommer og akutte kriser som over tid har gitt oss symptomer som kunne vært forebygget om vi hadde lært oss å forstå menneskets energetiske anatomisystem.

Menneskers energetiske anatomisystem er lett påvirkningsbar der både forfedre-energi, omgivelser, sjelekontrakter, bevissthetsnivå og inkludering av høyere dimensjon er vesentlige faktorer. I vestlig tankeparadigme har bevissthetsnivå, sjelekontrakter og høyere dimensjoner i liten grad vært inkludert i undervisning- helse og myndighets- systemene. Dette er dimensjoner som omhandler energi, vibrasjon og frekvens. Bevissthetsnivået mennesker befinner seg på er synkrone med energi-, vibrasjon- og frekvens-nivået som har rådet på jorden.

Energi medisin inkluderer et større perspektiv av menneskelig eksistens, som gjør slik at vi kan møte sykdommer, ubalanse og utfordringer på en mer bærekraftig måte. Vi har i liten grad inkludert emosjonell intelligens, som på det årlige Verdens økonomi forum i Davos, januar-2020, viste oss bærekraftig utvikling for fremtiden. Emosjonell intelligens er direkte proporsjonale med bevissthetsnivået som påvirkes av menneskers emosjoner og følelser.

“Vi opplever ikke verden slik den er. Vi opplever vår persepsjon av verden.”

Ann-Peggy 💛 Divine.

Norge har alle muligheter til å bygge opp revolusjonerende og bære kraftige undervisnings- og helse -systemer. De som i dag tilpasser seg eksisterende systemer blir vinnere og de rike, mens de som «ikke passer inn» blir taperne og de fattige. Følsomme mennesker tar inn energivibrasjon, der systemer som inneholder moralisering, undertrykte emosjoner, lave bevissthetsnivåer og ansvarsfraskrivelser gir sykdom, hjelpeløshet og avmakt. Skillet vil fortsette å bli større i en samfunnsmodell som ekskluderer sensitive og empatiske mennesker. Mentale og kroniske lidelser viser oss i dag at flere mennesker er sensitive og utvikler sykdommer som en konsekvens av samfunnsstrukturene og systemene vi har.

Norge trenger å vise verden en heltereise, der vi hever oss over gammeldags systemparadigme med å innføre emosjonell intelligens og høyere grad av bevissthet. Vi trenger å gi slipp på tanker som viser oss at det kun er en vei til suksess og et godt liv. Mennesker er unike med ulike styrker som komplimenterer hverandre i det menneskelige puslespill. Vi trenger derfor å styrke våre særegenheter og kreativitet som vil gagne fremtidsmennesker. Det er den indre tilstanden hver enkelt av oss har, som til enhver tid er avgjørende for et godt liv med trivsel og glede. Trivsel og glede gir god helse, vitalitet, kreativitet og skaperglede. Når vi snur undervisningssystemene slik at vi lærer å forstå menneskers energetiske anatomisystem skaper vi god helse og den beste grunnbasen for fremtidsmennesker.

Norge kan vise verden en systemrevolusjon der vi verdsetter og vektlegger mennesker indre tilstand over ytre fasade og perfeksjonisme. Alle som har et godt indre miljø i sin psyke vil ha stor kreativitet og kraft i sin arbeidsytelse. Alle lærere, ledere og systemer må derfor bli gode på emosjonell intelligens, høyere bevissthet, ærlighet og samarbeid. Mitt mål er å bidra til den systemrevolusjonen som er nødvendig for å skape god helse på et tidligere tidspunkt i menneskelig utvikling. Vi trenger å komplementere hverandre med de styrker og talent som vil høyne vårt samfunn og systemer.