Sjels-prinsipper

#Sjels-prinsipper

 1. Alt er energi, vibrasjon og frekvens som gir erfaringer og opplevelser.
 2. Livet er en refleksjon av vår energi og bevissthet, der alt stammer fra kjærlighet. Vårt indre univers er en refleksjon av eksistensens ytre univers.
 3. Fred, sinnsro og frihet starter i menneskesinnet.
 4. Sjelens språk er visdommen fra følelsene.
 5. Nevrologisk og emosjonell undertrykkelse gir oss ubalanser og sykdommer
 6. Lev med ærbødighet og ditt hellige kilde-design.
 7. Alt er todelt, alt har poler, og alt har sine motpoler.
 8. Mennesker kan sanse hele verden og universet.
 9. Vi er skapende vesener som hele tiden er i utvikling og evolusjon.
 10. Det hellige kosmiske hjertet er upersonlig og hinsides tid og rom.
 11. Evigheten er selvbevisst, tilstedeværende og altomfattend.
 12. Vi er alle forbundet i enhet gjennom Universets/Guds lover.
 13. Hjertet, hjertesansen og evighetens hellige ånd er vår sanne allierte.
 14. Din sjels mening er erfaring, ekspansjon, lykksalighet og service.
 15. Sjelens livsfilosofi handler om UBUNTU – «JEG ER FORDI DU ER».
 16. Sjels signaturen er vår sanne indre verdi og hjemfølelse.
 17. Erstatt rett og galt med hva fungerer og hva fungerer ikke.
 18. Vær mer av deg selv og vær den endringen DU vil se i verden.

I samfunn der den «nordiske» jante loven har vært sentral i snart hundre år, opplever flere at det er sårbart å snakke om hjertesansen og indre viten. I Norge er vi lært opp til å synliggjøre mangler og utilstrekkeligheter som har vært knyttet til velferdsordninger og felleskatalogens medisinparadigme, og i dette har det utviklet seg ubalanserte holdninger. Staten Norge har enorme penger og midler som blir forvaltet etter et strengt lovverk der vestlig tankeparadigme med paragrafer og regler styrer godene. Fordømmende samfunnsstrukturer finner vi i alle land der de ulike kulturers moralkoder avslører den førende holdningen på bestemte områder.

Har du reflektert over om janteloven er en del av deg og din indre kultur? Når jeg snakker med mennesker fra USA, England og Island tror de ofte at jantelovens kollektive kultur ikke kan være mulig i det 21 århundre. For utenforstående er det vanskelig å forstå at et helt folkeslag «godtar» slike uskrevne normer. Janteloven er preget av usynlige mønster av tilpassing som programmeres fra tidlig barndom i familier og i undervisningssystemene, og setter kulturelle tendenser der det forventes at samfunnsborgere gir fra seg sin indre styrke til autoriteter, myndigheter og ledere. Selv norske myndigheter og våre statsledere underkaster seg andre verdensdelers elitemakt. Det skandinaviske folk er stort sett gode til underkastelse og pleasing. Vi er snille jenter og gutter og gjør det vi blir fortalt av overklassen. De som i mindre grad tilpasser seg og nekter underkastelse blir ofte rebeller og ekstremister. Jantelovkulturen bidrar til lav bevissthet, utilstrekkelighetsfølelse, hovmod, vrede eller underkastelse.

Vi har skapt samfunnssystemer, lover og regler som holder mennesker på et lavere nivå av bevissthet, som igjen øker tilbøyeligheten for manipulasjon og hjernevasking. Når mennesker blir lært opp til å tvile på seg selv, kan massemedier og systemene utnytte dette til et økonomisk forbrukerperspektiv. I Helsebibelens kapittel 43 viser jeg til noen av de direkte helseskadelige samfunnsstrukturene vi ser på jorden i det 21 århundre. Jeg har valgt å utfordre janteloven gjennom bruk av høyere vibrasjonsuttrykk, som jeg har valgt å kalle De 18 Sjels-prinsipper. Disse kan fungere som en oppgradering av janteloven, og som nye veiskilt. Med disse 18 prinsippene kan vi bidra til transformasjon av kulturer og samfunn som er preget av jante lov.

Flere lover og moralske bud tar utgangspunkt i hva vi må avstå fra, og det som er syndig. Hva som er syndig og moralsk ukorrekt i en kultur, vil ofte være annerledes for en annen kultur, og er med andre ord kontekstavhengig og knyttet til området vi bor på. Universet har ikke moral. Moraliseringen og kulturen vi er født i gir oss vår tankeidentitet. Moral handler om programmeringen av tankeidentitet og følelsesidentitet som vi vurderer og sammenligner oss fra. Fordi majoriteten av mennesker ensidig læres opp i tankeidentitet, utøver vi moralisering ut fra hver enkeltes kulturelle programmering. Moralkodene gir oss en virkelighet som programmerer personligheten med mønster og nervekretser som vi handler ut ifra. Vår virkelighetsverden befinner seg derfor innenfor vår egen matrise og programmering fra kulturen og moralkodene. For eksempel kan vi gjennom datateknologi og kunstig virkelighet (VR) som omfatter både syns- og lydinntrykk, manipulere sansene og virkeligheten. VR viser oss vår egen illusjonsskapelse, og at sansenes virkelighet skapes fra vår eget indre verden. Vi kan på denne måten forenklet si at vi lever i et ekstremt avansert realitetsspill som er programmert av moralkoder. Denne illusjonsforståelsen ligger til grunne i alle gamle verdensreligioner.

Vi trenger å utvikle oss gjennom bevissthet fremfor moralitet. Moralitet gjør oss syk og krenker egenverdet. Fremtidsmennesket ønsker å utvikle seg gjennom fri bevissthet og naturlige følelser slik at vi kan være den beste versjonen for oss selv og andre. Vi ser nå at alle  moralstrukturene bidrar til mentale og fysiske sykdommer. Dette viser oss at moral i seg selv ikke kan løse krisene som foregår i denne tidsepoken. Vi må over moral, til sjelsidentiteten som er den sannferdige kulturen for hver enkelt av oss. Som ansvarlige menneskeskapere har vi ingen moral knyttet til fastsatte kulturer og samfunnssystem. Vår skapelse handler om forvalting av energien i og rundt oss.

Sjels-prinsippene fokuserer på de universelle lovene som gjelder alle uavhengig av kultur og moral. De viser til de menneskelige aspekter som fremmer kilde-bevisstheten og den sannferdige delen av oss. Det som er mest passende for den enkelte vil vise seg i vårt levde liv fra et høyere bevissthetsnivå. Det handler ikke om memorering av prinsipper, men heller om en integrering av helhjertethet – der vår sjel sitter i førersetet. I ressurs 14 i Helsebibelen finner du en øvelse som omhandler din beste versjon.

Sjels-prinsippene gir en retningsvei som viser at mennesker har individuell sjels signatur. Det finnes mange veier og sannheter til god helse, vitalitet og mening, der synkronisering med sjelsessensen er den riktige veien for oss. Integritet er viktig i alt vi gjør, der hjerteintegritet er tilknyttet sjels signaturen og vår guddommelige vilje. Med hjerteintegritet handler vi over samfunnsskapte barrierer og strukturer som ofte både krenker og skader mennesker. Fordi moder jord i denne tidsperioden er ubalansert vil hjerteintegritet i det 21 århundret ofte være polariteten til samfunnssystemene. Når vi avviser sårbare mennesker på grunn av samfunnsskapte barrierer påfører vi andre uheldige omgivelser. Alle de 18 sjels-prinsippene viser til forbindelsen vi har til biodiversitet og at alt er forbundet. Når vi utrydder arter og genetisk mangfold på jorden, utrydder vi samtidig deler av oss selv.

Ingen religion, ideologi, autoritet, system eller regjering har rett til å undergrave vår sjel. Det er vårt ansvar å leve fra sjelsbevissthet i alle aspekter av livet. Når vi velger å leve fra sjelsbevisstheten, selv i ekstreme situasjoner, har vi den største friheten og kraften som finnes.

Sjelens livsfilosofi tar utgangspunkt i UBUNTU som er et etisk, humanistisk livssyn som er tuftet på «JEG ER FORDI DU ER». Hjertet gir oss sannheten om hvilken service vi ønsker å bistå med på jorden. Sjelens impulser kjenner vi i hjertet og følelsene. Hjertet er som vi vet et sanseorgan i tillegg til å være et organ som pumper blod gjennom kroppen. Hjertesansen er et uttrykk av evighetens ånd som omfavner hele virkeligheten der alt er forbundet.