Matrise

Matrisen er de usynlige strukturer og systemer som gjør slik at mennesker går i søvne, og handler uvitende og forhåndsprogrammert med skripter fra kulturen, moralkodene, tankene og følelsene. Dette kalles ofte mind-net som er hvordan bevissthet skaper en fysisk, materiell opplevelse for oss å projisere seg inn i, som har strukturen av rom og tid. Matrise er en konstruksjon av rom og tid og et hologram som projiseres av lys. Vi blir født som en fraktal versjon av virkeligheten fordi det er det vi er i, i denne fysiske opplevelsen. Ånden vår bruker en matrise for å oppleve illusjonen; fortid, nåtid, fremtid, som ikke eksisterer utenfor en matrise. Vårt høyere selv er over matrisen. Filmen «The Matrix” (1999) gjorde noe med menneskets bevissthet fordi den fikk oss til å stille spørsmål ved hva som er ekte og hva som ikke er det.

Realitet er ikke noe som er utenfor oss, men er det vi til enhver tid velger å være. En holografisk kropp, sinn og univers viser oss at vi når som helst i feltet kan ha informasjonen om helheten. Vi kan forstå den grunnleggende forståelsen av universet fordi vi har tilgang til uendelig mengde informasjon. Vi ER et fraktal av universet med alkymistiske krefter som kan transformere alt på jorden. Vi kan forstå realiteten på sitt dypeste nivå fordi vi er laget av den samme virkeligheten. 

      Ann-Peggy 💛 Divine.

The Matrix, er første film i en rekke på tre, der hele triologien i dag er å anse som en kultfilm. Grovt sett handler filmen om en virtuell verden, der mennesker holdes fanget uten at de selv er bevisste på det. Dermed er hovedtemaet kampen mellom mennesker og maskiner, og at kunstig intelligens regjerer i verden, mens menneskenes energi er det eneste maskinene trenger. Menneskets overlevelse krever at de har bevisste erfaringer, og dermed sørger maskinene for å implantere kollektive hallusinasjoner direkte i menneskesinnet. En liten gruppe mennesker har unnsluppet, de har forskanset seg under jorden og venter på «Den ene» som skal komme og frelse menneskeheten. Den ene tror de er Neo, en computer-hacker i den virtuelle verdenen.

Hovedpersonen Neo gjennomgår prosessen fra nihilisme til opplysthet i filmen. Nihilisme argumenterer for at livet er uten objektiv mening, hensikt eller vesentlig verdi, og ekskluderer dermed sjelens eksistens. Den første beskjeden vi får i filmen forteller oss at sannheten vil sette oss fri. Vi blir spurt om vi vet hva som er realitet, om vi virkelig ønsker sannheten og om vi kan leve fritt som menneske? Filmen har tre sentrale hovedrolleinnhavere, og foruten Neo møter vi Trinity og Morpheus. Neo lærer at livet slik han kjenner det, har vært en illusjon og en datagenerert verden. Han påtar seg oppgaven med å frigjøre andre fra den virtuelle skjebnen som blir påtvunget dem. Morpheus fungerer som en leder i den virkelige verden, standhaftig og modig i møte med stor fare og vanskeligheter

Hovedpersonen Neo må gjennom sju stadier for å finne sannheten til opplysthet;

  1. Drøm.
  2. Ødeleggelse.
  3. Gjennoppbygging.
  4. Selverkjennelse.
  5. Tvil.
  6. Faith
  7. Kjærlighet.

I første stadium viser «The Matrix» oss at vi skal stole på intuisjonen og drømmer som en inngangsport til sannhet og frigjøring av vårt sinn. Vi er her fordi vi vet noe. Det vi vet kan vi ikke forklare, men vi kan føle det. Vi har som regel følt det hele vårt liv. Alle som begynner sin oppvåkningsreise i «The Matrix» starter med undring rundt spørsmålet; Hva er «The Matrix»? Starten handler om en voksende oppmerksomhet på det usynlige som omgir oss. Vi opplever at det er noe galt med verden, uten at vi helt vet hva det er. Det første vi må ha for å frigjøre våre sinn, er å sette spørsmålstegn med det åpenbare og det som er rett foran øynene våre.

Neste fase av opplysning handler om våre destruktive sannheter. Det som ikke er sannhet, må dø. Denne fasen begynner med et valg. Vi kan forbli i vår komfortsone og forutinntatte tilstand der vi selv velger hva vi vil tro på, eller vi kan våkne opp. Dette illustreres i filmen ved at vi har valget mellom en rød eller en blå pille. Da Neo velger den røde pillen begynner hans falske forestillinger å bli avlært, slik at disse kan dø for at en gjenfødsel kan oppstå. Han må begynne å tenke for seg selv når han gjennomgår prosess med avlæring. Vi skal ikke tro vi er, vi skal vite at vi er.

«Det er forskjell mellom å vite veien og å gå veien».

Morpheus.

Fase fem handler om å overvinne tvil; Frykt, tvil og vantro. The Matrix viser oss valget mellom et utfordrende og fritt liv eller et lykkelig liv i undertrykkelse, uvitenhet og ignoranse, som den blå pillen gir oss. Mange av oss ønsker faktisk fasader og løgn, der vi kjemper for å holde på disse fordi de gir oss komfort og beskytter oss. Mange mennesker er ikke beredt til å bli koblet fra systemets indoktrinering. Mange er så avhengige av systemet at de gjør alt for å opprettholde det.

Den sjette fasen handler om vår faith. Den viktigste egenskapen som forbinder de tre hovedrollene Neo, Trinity og Morpheus, er faith. De er alle villige til å ofre sitt liv for det de tror på. Ignoranse kommer fra manglende faith. Filmen viser at det som ser ut som et mylder av valg og muligheter for mennesker, koker ned til to avgjørende valg. Tro på noe, eller tro på ingenting. The Matrix bærer en innsikt om at faith er mye sterkere enn kunnskap. Faith er noe ingen kan ta fra deg. På slutten av filmen stoler Neo på sin indre kraft, der han gjennom sin faith beslutter å gjøre det umulige. I siste fasen vises det til grunnfølelsen av kjærlighet. Når vi er tilkoblet styrken fra kjærlighet er vi ustoppelige. Kroppen vår kan ikke leve uten sinnet. Neos spesielle evne gjør slik at han kan separere sin virkelige hjerne, fra hans matrix-kropp, og det er dette som leder han til gjenoppståelse. Faith som har kjærlighetens kraft er det som gjør Neo ustoppelig. Med kunnskap om menneskets system, selvinnsikt og kjærlighet kan Neo se gjennom systemets illusjonære form til de rene kodene som de i realiteten er. Dette gir oss en visualisering av å se den komplette sannhet. Å se den sanne essens av alle ting. Når Neo kan se denne totale sannheten gjennom systemene kan han høyne sin egne systemkode med sin vilje.

Filmen «The Matrix» kan gi oss flere nivåer av læring og et utvidet perspektiv på livet og menneskesinnet. Vi er indoktrinert med trosoppfatninger som er koblet til de omgivelsene vi er en del av. Vi kan velge å leve i disse trosoppfatningene som illustreres med den blå pille, eller vi kan velge og gå over disse, der vi tilkobler oss vår supermenneskelige evner som i mindre grad lar seg begrense. Uansett hvilke ord vi velger å bruke på vår indre kraft, er essensen at alle har et enormt potensiale med evner hinsides vår mentale programmering. Mange av oss må derfor avlære gammel programmering, som ligger som blokkeringer når vi ønsker å komme i kontakt med essensen av den vi er. Mye handler om resonans, da vår sjelsbevissthet vibrerer fra et resonansfelt som vil vise oss hva vi trenger på gitte tidspunkt. Vi kan velge å leve i en illusjon eller vi kan bringe himmelen til jorden og leve ut den beste delen av oss. Sannheten.

Når systemet anskuer mennesker så er det alltid de individene som enklest lar seg kontrollere og manipulere som systemet verner om.  Vår hjertesans er på en annen dimensjon en de ytre elitesystemene, og hvis vi ønsker å utvikle våre supermenneskelige evner må vi tilkoble oss eget innernett og sjelsbevisstheten. En del unge mennesker gjør opprør i denne tiden, og har konfronterende handlinger i forhold til autoriteter og skrevne regler. Dette kan sammenlignes med rebellkarakterene i The Matrix som er i kontakt med kraften fra sjelsidentiteten. De er konfronterende fordi de er mer lojale til sitt indre kompass, versus matrisen fra samfunnet. Ethvert samfunn, system, organisasjon, virksomhet, familie og annen gruppebevissthet har en matrise og mind-net av mønster. I kjernen av mennesker handler det om integritet og lojalitet til vårt hjerte, sjel og naturlig intelligens, og til vår selvverdi.

Samfunnets matrise kan sies å bidra til en kraftløshet og avmakt på flere nivåer av menneskelig eksistens. Vi gir fra oss vår superkraft og talenter gjennom forurenset mat, mønster, vaner, forventninger, krav, stress og det hamsterhjulet vi er indoktrinert med. Et biprodukt av erfaringer fra vestlig medisin kan være at vi får innsikt i den avmakt og hjelpeløsheten som eksisterer i tankeprogrammeringen fra patologi og utilstrekkelighet. Det er vår jobb som modne mennesker å både kjenne og føle oss selv, og ta til oss den læring og avlæring som kreves for å skape balanse og vitalitet i våre liv. Kriser, nær død, dødelig sykdom, kreft og dype traumer kan gjøre slik at vi presses ut av samfunnets modell, og der vi opplever gradvise eller øyeblikkelige livsendringer. Tankeprogrammeringen fra samfunnsmatrisen opprettholder sykdommer, ubalanser og krig i verden. Filmen «The Matrix» belyser at 99% av menneskene vil velge systemets egenskaper, strukturene og programmer, så lenge vi har et valg. Krisene som foregår i verden for tiden gir oss mulighet til å skape nytt.

Hvis vi løfter matrisebegrepet ut over samfunnets matrise, ser vi at alt befinner seg i en kilde matrise. Vi er alle i et internett av høyeste kraft og feltet av bevissthet. Enhetsbevissthet også kalt Gud, er vår ytterste matrise som omfavner alt. I kilde matrisen kan vi akkurat som i filmen «The matrix» laste ned alle programmer og viten. Hele universet er matematikk og hellig geometri. Prinsippet om at matematikk finnes i alt er en universal sannhet der siffer transformeres til bokstaver, ord, atomer og absolutt alt. Vi er en del av matrisen som mater oss selv gjennom vår bevissthet, der vi erfarer oss selv og vår skapelse. Alt som kommer og alt som har vært, eksisterer i denne matrisen som er hinsides rom og tid. Denne matrisen viser oss at alle i denne tid kan finne sin frihet. Vi kan leve som FRIE mennesker i fengsel, på jobben, i hjemmet, i familien, i sykdom, i diagnoser og i annerledesheten. Nå har alle mulighet til å våkne opp og leve frie liv uavhengig av ytre omgivelser. Vi kan våkne opp til friheten inni oss og vårt kilde design. Vi kan nå transendere innhold-identifikasjon, der vi blir mindre reaktivert og mer respons bevisste.

Kilde matrisen blir også kalt for akasha biblioteket/livets bok der vi kan hente all informasjon. Alle dimensjoner og bevissthet er perspektiver av enhetsmatrisen og vår nærende mor. Vi er kilde matrise av skapelse gjennom et nettverk av data. Enhetsmatrisen er beholderen av all skapelse som har et utsyn og overblikk over helheten. Når vi putter oss selv og våre sanser i nivået av informasjon kan vi nedlaste og synkroniseres med nødvendig kunnskap. Vi stilner vår elektromagnetiske kropp og er koherent med alle deler i oss selv og det vi ønsker å forstå eller laste ned. Jeg vet at dette for flere fortsatt er science fiction akkurat som våre skapte filmer og serier. Fordi science fiction er vår fantasi av bevissthet er dette med på å skape fremtiden. Mye av den fysiske materien vi har i dag var tidligere betegnet science fiction, der vi i det 21. århundre har tilgang til en åpenhet og villighet som gjør slik at vi kan motta og tillate mer enn noen ganger tidligere.  Å stilne det menneskelige sinnet og gå over samfunnets matriseprogrammering vil være den mest verdifulle rikdom for våre barn og fremtiden. Dette vil erstatte læring slik vi kjenner det og det gir oss både perfekt helse så vel som utvidet intelligens og kraft i eget liv. I ressurs 43 i Helse Bibelen finner du Fremtidens uendelige energi.