Sjelspsykologi

Sjelspsykologi

Sjelspsykologi, åndelig psykologi og spirituell psykologi er tre begreper som beskriver det samme. De ønsker alle å favne det holistiske bildet av mennesket og kompleksiteten av våre liv. Sjelspsykologi inkludere sinnet, kroppen, sjelen og ånden som er knyttet til den dypere meningen med livet. Vi vet da at vi er spirituelle vesener med en sjel som lever i en kropp. Fra denne erkjennelsen ser vi mennesker fra en utvidet persepsjon og perspektiv. Mennesker blir født som følelser og ren bevissthet der tanker og ord alene ikke fungere når vi navigerer i livene våre. Sjelspsykologien inkludere den dype forbindelsen, meningen og sjelekontraktene hvert menneske samskaper på jorden. Vi trenger derfor å se oss selv utenifra og i en større sammenheng.

Min påstand er at flere av de mentale lidelsene handler om åndelige kriser som blir diagnostisert og medisinert etter den vestlige medisinske tradisjonen. Jeg har møtt mange pasienter i psykiatrien som er i kontakt med sin sjelssans, samtidig som de ulike personlighetsdelene deres er splittet og ubalanserte. Fordi vestlige medisinske tradisjoner ikke inkluderer sjelebevisstheten, blir hele mennesket diagnostisert der også sjelsstyrkene og renheten til pasientene får et stempel. Flere pasienter i psykiatrien har storhetstanker og forteller at de er i kontakt med et indre lys og en kjærlighetskraft. Dette er aspekter fra vår sjel, som settes i samme kategori som den splittede og såre personligheten, også kalt sjelesår.

Personlighet stammer fra det latinske ordet persona som betyr maske. Studier av personlighet, det vil si ego, kan forståes som studiet av masker som mennesker bruker. Personas er maskene mennesker projiserer og viser.  Ofte refererer persona i dagligtale til en sosial rolle eller karakter som spilles av en skuespiller. Vi må forstå hva personlighet egentlig er. Som mennesker har vi som regel mange roller og masker. Ofte viser vi ulike deler av vår personlighet for å oppnå det vi ønsker og for å påvirke. Vi setter på ulike personligheter når vi sliter med å være i tilstedeværelsen og sjelebevisstheten av den vi virkelig er.

Arketypene snakker sjelens språk, som på en høy vibrasjon inneholder våre beste egenskaper. Arketypene er energetiske, universelle handlingsmønster. Psykiateren Carl Gustav Jung utviklet teorien om arketypene og det ubevisste sinnet. Teorien om arketyper har blant annet forbindelse til kvantefysikken der synkronitet oppleves som et sentralt fenomen. Det er et forklaringsprinsipp som går ut på at psyke og materie er forbundet med hverandre, slik at vi opplever meningsfylte tilfeldigheter. Begrepet arketype refereres ofte som universelle symbol, og kan være et tegn, et tema, omgivelser og til og med spesielle situasjoner. Slike opplevelser kan være knyttet til kjærlighet, religion, død, fødsel, liv, kamp og overlevelse. Det snakkes som regel om kollektive bevisstheter som en del av menneskeheten, vår kultur og samfunn.

Det finnes hundrevis av ulike arketyper og tilnærminger til disse. Noen mener at mennesker bærer tolv forskjellige arketyper, mens andre mener vi kan ha flere. Det som oftest er felles for arketypene, er at de betegnes som mønster fra vårt ubeviste sinn. Alle mennesker har noen arketyper til felles. Forfatter og medisinske intuitiv Caroline Myss refererer til arketypene; barnet, offeret, sabotøren og den prostituerte som overlevelsesmønster som alle mennesker er en del av. Disse fire representerer forskjellige problemer, frykter og ulike sårbarheter som mennesker må overkomme som en del av vår jordiske reise. Når vi klarer dette kan vi bruke egenskapene fra arketypene som vår største allierte, både som spirituelle og fysiske styrker i livet. Et viktig aspekt med arketyper er at deres energetiske karakter i utgangspunktet er nøytral, til tross for deres negative merkelapp. Arketypene illustrere våre mønster og psyke, og jeg vil kort presentere de fire overlevelses arketypene kategorisert av Myss;

Barnet

Barn-arketypen gir næring til den delen av oss som vil være lystig og uskyldig, og som uansett alder forventer morgendagens underverk. Denne delen av vår personlighet bidrar sterkt til vår evne til å føle lekenhet i livet, og balanserer alvoret i voksnes ansvar. Det balanserte barnet er en fryd å være rundt, fordi energien som strømmer fra denne delen av vår personlighet er positivt smittsom og får frem det beste i andre, så vel som i oss selv. Barnet etablerer også våre oppfatninger av liv, sikkerhet, pleie, lojalitet og familie. Kjerneutfordringen fra barnets arketype handler om avhengighet kontra ansvar. Når skal vi ta ansvar, ha en sunn avhengighet, stå opp mot gruppen, og omfavne livets felleskap?

Offeret

Når arketypen offeret blir anerkjent på riktig måte, kan den varsle oss om muligheten for at vi er i ferd med å bli utsatt for ulike former for krenkelser og vold. Den kan hjelpe oss å gjenkjenne vår tendens til å ofre andre for personlig vinning. Som skyggeside vil offeret fortelle oss at vi alltid blir utnyttet og at det aldri er vår skyld. Vi kan gjerne spille ofret til tider på grunn av de positive tilbakemeldingene vi får i form av sympati eller synd. Målet vårt er alltid å lære å gjenkjenne disse upassende holdningene i oss selv eller andre, og å handle deretter. Vi er ikke ment å være offer i livet, men å lære å håndtere utfordringer og overgå frykten vår.

Sabotøren

Denne arketypen hjelper oss å lære de mange måtene vi undergraver oss selv på. Når vi har laget oss nye planer, men ender opp med å undergrave dem på grunn av underliggende frykt. Eller når vi i oppstartfasen av et forhold raserer det fordi vi forventer at hele forholdet skal gå til grunne. Eller vi starter et nytt forhold som vi raskt ødelegger fordi vi forestiller oss et smertefullt resultat. Eller vi innleder et arbeidsforhold som ender i en maktkamp som kan avgjøres fredelig, men fordi vi er redd den andre personen faller vi i vårt eget destruktive mønster. Alle disse problemstillingene vi kan bli stilt ovenfor er knyttet til sabotøren i vår personlighet. Sabotørens frykt og problemer er alle relatert til lav selvtillit, som får oss til å ta valg som blokkerer vår egen myndighet og suksess.

Den prostituerte

Hvilke kompromisser i forhold til kroppen, sinnet eller ånden vår er vi villige til å ofre? Den prostituerte arketypen lærer oss om forhandlinger fra vår integritet eller ånd på grunn av frykt for manglende fysisk overlevelse eller for økonomisk gevinst. Den aktiverer aspektene ved det ubevisste som er relatert til forførelse og kontroll fra andre personer, der vi er villige til å gi fra oss egen integritet og kraft. Prostitusjon bør forstås som salg av oss selv, våre talenter, ideer og ethvert annet uttrykk for oss selv. Kjernelæringen til den prostituerte knyttes til selvtillit og selvrespekt. Vi prostituerer oss selv når vi selger kroppene eller sinnene våre for penger, eller når vi går på akkord med vår moral og etikk for økonomisk gevinst. Det kan bety at vi forblir i et ekteskap eller en jobb som setter vårt velvære i fare av økonomiske sikkerhetshensyn.

Om vi er i kontakt med vårt indre offer, kan vi spørre oss selv:
–           Skylder jeg på andre for omstendighetene i mitt liv?
–           Tilbringer jeg tid i opplevelsen av selvmedlidenhet?
–           Misunner jeg andre som alltid ser ut til å få det de vil fra livet?
–           Føler jeg meg utsatt av andre når situasjoner ikke fungerer slik jeg ønsker?
–           Har jeg en tendens til å føle meg mer maktesløs enn sterk?

Om vi ønsker bevisste handlinger fra sabotøren i oss, kan vi stille oss spørsmålene:
Hvilken frykt har mest autoritet over meg? Velg tre.
Hva skjer når en frykt overmanner meg?
Tillater jeg folk å snakke for meg?
Er jeg enig i noen ting på grunn av frykt, som jeg ellers ikke ville gå med på?
Har jeg latt kreative muligheter gå forbi meg?
Hvor bevisst er jeg i det øyeblikket jeg saboterer meg selv?
Er jeg i stand til å gjenkjenne sabotøren i andre?
Ville jeg kunne tilby andre råd om hvordan de utfordrer sin sabotør? Hva ville det da være?           

Hvis vi identifiserer oss med uærlighet og den prostituerte kan vi spørre oss selv:
Har jeg noen gang underkastet meg personer eller organisasjoner som jeg ikke trodde på?
Har jeg noen gang vært i en situasjon som tilbød meg økonomisk beskyttelse på grunn av et ønske om økonomisk sikkerhet?
Har jeg noen gang satt en annen person i posisjon med å gå på akkord med seg selv for å få makt over den personen?
Har jeg noen gang kjøpt en annen persons lojalitet, støtte eller til og med stillhet?
Har jeg noen gang tilbudt å hjelp andre som handler ut fra deres prostituerte arketyper?
Dømmer jeg andre fordi de konstant går på akkord med seg selv?
Tenker jeg på andre som svake, og meg selv som et bedre menneske?

Kilde til de fire overlevelsesarketypene; https://www.myss.com/free-resources/sacred-contracts-and-your-archetypes/appendix-the-four-archetypes-of-survival/

Det mest sentrale arketypemønstret i mitt liv, foruten om de fire overlevelsesarketypene, har vært den sårede healer. Dette er en sjelekontrakt og en skrevet reise der vi opplever spesifikke sår og smerter i vårt liv. Arketypene våre gjør slik at vi tiltrekkes mennesker som speiler våre sår og mønster. Det handler alltid om egne mønster og den indre magneten i forhold til alt som tiltrekkes oss. Det er vårt indre som tiltrekker. Ingenting gjøres mot oss, vi tiltrekkes det.

Flere av oss som utdanner oss til psykologer, terapeuter, helbredere og leger har arketypemønsteret sårede healer. Hvis våre utdanninger ikke jobber med det sårede barnet og skyggesiden av våre mønster kan vi ubevisst projisere sårene våre på klientene. I ur-tradisjonene vet man at en god medisinmann/medisinkvinne vil tiltrekke seg pasientene og menneskene som gir den beste læringen for å bli en dyktig profesjonell.

Når vi vet våre arketyper kan vi lettere flyte med i prosessene slik at vi unngår å skape selvmedlidenhet og avmakt. Den sårede healer vil oppleve sår som ingen kan hjelpe med annet enn han selv. Sårheten og smertene som såret healer går gjennom har som hensikt å avpersonifisere egoet. Vår smerte og lidelse gir oss valget med å ødelegge og tilintetgjøre egoet. Vi blir presset i smerte slik at den eneste plassen den sårede healer kan gå er til sin sjel. I overgivelse til det større bildet av universet og skapelsen reiser man seg til en større viten og persepsjon. Å gå gjennom sårene oppleves ofte som en ekte dødsopplevelse, ettersom vårt gamle selv “dør” i prosessen, mens en ny og mer ekspansiv og styrket del av oss selv blir født. Sårene aktiverer en dypere, transpersonlig prosess med helbredelse og opplysning.

Gjennom sårene innser vi at alle menneskene spiller roller for hverandre i en dypere, mytisk, arketypisk prosess som avslører seg selv når den handler gjennom oss. Sårene er ikke en personlig opplevelse, men snarere en døråpning inn i det transpersonlige og en høyere orden av vårt vesen. Det er en transformerende og helbredende effekt når vi anerkjenner hvordan vår individuelle lidelse er en personlig refleksjon av den kollektive lidelsen til menneskeheten. Våre personlige sår er en del av de kollektive sårene alle deler og deltar i. Vi opplever og erfarer de ubevisste skyggene og sårene i det kollektive feltet.

Alle mennesker vil tiltrekke seg mennesker som «matcher» deres indre tilstand av mønster. Ofte ser vi at psykopater og narsissister tiltrekker seg sårbare mennesker der opplevelsen av «overgriper – offer» er gjeldende. Enkelte av oss tiltrekker oss voldelige menn/kvinner fordi vi ikke har transformert generasjonsmønster og sårheten i oss. Når vi forstår mekanismene i egne mønster skjønner vi at indre transformasjon og endring er det eneste som virkelig får oss ut av offertilstandene. Vi er nødt til å ta ansvar i eget liv.