Min seremoni 11.11.2017

Min seremoni 11.11.2017

En aprildag i 2017 våknet jeg med en direkte viten og innsikt som fortalte meg at jeg skulle utføre en hellig seremoni, der jeg forpliktet meg til å leve fra sjelebevisstheten og den høyere del av meg selv. For at jeg ikke skulle stoppe meg selv i denne tydelige indre veiledningen, sendte jeg øyeblikkelig sms til min nærmeste venninne. Selv om jeg ikke har vært begeistret for store fester, var den indre guiding fra et høyere perspektiv, og den viste meg at det var viktig at jeg gjennomførte seremonien. Jeg samlet deler av familien, noen gamle venner og noen som nylig hadde kommet inn i livet mitt. Totalt var vi noen og førti mennesker i seremonien. På dette tidspunktet hadde jeg ikke hørt om noen som hadde gjennomført lignende seremonier. I etterkant har jeg hørt at det er blitt mer vanlig, og at andre også har markert deres sjels-overganger med seremonier. Fra den gammeldagse måten å se livet på, ble jeg sett på som sær, og latterliggjort

Seremonien som ble avholdt 11.11.2017 var ikke tilknyttet noen religion eller bestemt trosretning. Det var to sjamaner som innviet meg seremonielt, der jeg fikk valget om å gjøre det i sjamanistisk tradisjon, eller for egen komposisjon. Jeg valgte å stå uavhengig og for egen komposisjon. Religionene bruker ritualer for å styrke de troende og å bringe de inn i mysterier som religionskaperen har gjennomlevd. Sjamaner bruker ritualer og seremonier som en symbolsk handling og formalitet for innvielser, initiering, overganger, for å bringe folk i harmoni med naturens kraft, for å bidra til at prosjekter går best mulig, helbredelsesritualer, sjelehentingsritualer, begravelser, fødselsbegivenhet, bryllup, respektfulle gjøremål og mer. Vi kan nærmest gjøre seremoni og rituell handling av hva som helst. Det er intensjonen vi har som er det viktigste, og som er vår viktigste veiviser. Intensjonen og forpliktelsen fra min seremoni, var troskap til sjelebevisstheten og løftet om å leve fra en samskapende bevissthet og det som er større enn meg selv. Jeg laget en A4 side med troskapsløfter som jeg avholdt denne dagen. Troskapsløftene tok utgangspunkt i 7 dyder og æreskoder;
-Mot – Kjærlighet – Åpenhet – Autentisk – Personlig integritet – Aksept – Grace.

Siden seremonien ble avholdt i avviklingsfasen av gammel identitet med transformasjoner, endringer og bevissthetsskifte har også mine troskapsløfter utviklet seg i takt med det nye perspektiv å se livet fra. Mange kan reagere på at jeg allerede få år etter seremonien og troskapsløftet har endret noe av innholdet. Dette viser til den konstante utviklingen mennesker er i, og at vi alltid vil være i vekst og endring. Min sjel er min veiviser, og er tilknyttet andre sjeler og vår felles reise og vekst. Ærbødighet og ærefrykt hadde jeg ikke tatt inn som viktig æreskoder i 2017 fordi jeg anså disse aspektene som deler av grace. Selv om grace, ærbødighet og ærefrykt har mye til felles opplever jeg i 2020 at de har sine særegne aspekter som hver for seg er betydningsfulle.

«Om en person er ærbødig handler essensielt om han eller hun godtar prinsippene om livets hellighet, på måter han eller hun definerer hellig. Ærbødighet er opplevelsen av å akseptere at alt liv er, i og av selg selv, av verdi». – Gary Zukav.

Vishen Lakihani sier at det er viktig å identifisere sitt verdisystem. Han bruker konseptet sjels avtrykk. Hvis vi ikke vet verdiene fra vår sjel vil vi undertrykke disse fordi vi ikke lever vårt eget liv. Vi lever da livet slik media, politikk, foreldre, venner og verden forteller at vi skal leve. Når vi identifiserer vårt sjels avtrykk blir vi magnetiske, for da skinner vår sjel gjennom alt vi gjør. Mange mennesker lever ikke et liv i synkronitet med sitt sjels avtrykk. Det viktigste er å bli meget klar på hvem vi er. Alle er her som en sjel med en menneskelig opplevelse og mening. Ofte glemmer vi dette, og lever andres liv i stedet for eget.

Den største styrken fra sjamantradisjonen omhandler direkte avsløring fra sanse- og erfaringsveien som gir sannferdig innsikt, læring og visdom. Sjamanisme er en universell praksis som har overlevd i mer enn hundre tusen år. Den har et kjernebudskap som er at alle må finne sin egen sanne vei. At sjamanismen har fungert og overlevd i hundre tusen år, er fordi den virker og er resultatorientert. Sjamaner var psykologer, healerne, historiefortellerne og legene som gav næringsressurser i deres samfunn. De skapte harmoni mellom omgivelsene og kultursamfunnet. Om sjamanene ikke kunne sitt arbeid på kraftfulle måter, ville menneskene dø. I høyere bevissthet tilknyttet sjelebevisstheten, får vi tilgang til direkte avsløringer fra vår sannferdige sjel og kosmisk bevissthet. En sjaman kalles en såret healer, fordi de først må helbrede egne indre sår, slik at de gjennom dette får kraft til å hjelpe andre. Deres læring er gjennom erfaringskunnskap, ego-død, hjertet og visdom. I psykoterapeutiske miljøer er det en kjensgjerning at våre klienter kommer til oss med våre egne problemer. I dette ligger veksten og innsikten.  Problemene gir oss erfaring, innsikt og visdom til å hjelpe andre mennesker med lignende problemer. Vi blir kjent med ubalansene i menneskeheten gjennom våre personlige opplevelser og ikke gjennom noe vi har lest oss til. Vi vet da hvordan vi kan hjelpe et menneske gjennom sitt mørke og sine skyggesider, fordi vi selv har vært der. Sjamaner vet at det nytter å jobbe innenfra og ut, og bruker blant annet medisinplanter og tilknytninger til naturen som en tilfriskningsstøtte til vitalitet. Mennesker trenger meningsfulle relasjoner med naturen, planter, dyr, mennesker, omgivelser og altet. Desto mer fri og opplyst vi er, desto sterkere blir healing-kraften vår.

For de fleste er det fysisk smerte som vekker motivasjonen til å bli en healer, slik det var for meg. Dette fører som regel til en krevende indre reise, der virkelig helbredelse først skjer når visdommen våkner innvendig. Det hellige gjennom hjertet er den beste medisin. Å ha en erfaring med det hellige som en helbredelsesmulighet, kan være den mest radikale kuren som finnes. Hjertet er sentralt for en sjaman som er avhengig av å samarbeide med åndeverden og andre lysvesener for å oppnå resultater. Hjelpere i andre bevissthetsdimensjoner bidrar med kraft til ritualer, bevissthetsreiser, sjamanistisk over- og underverden, healing og helbredelser. Sjamaner jobber med magiske krefter og magi der mystisk innsikt, forståelse og samarbeid med kosmisk bevissthet er deler av verktøykisten. En viktig faktor i sjamanisme er at den er for alle. Det har vært en forestilling om at sjamanisme kun er forbeholdt et utvalgt få, noe som ikke stemmer. Sjamanisme er alles arv, og en del av hele menneskets historie. Alle som våkner til høyere bevissthet, bidrar til positiv utvikling for menneskeheten. En sjaman er en person som har integrert det feminine og maskuline i seg, og som jobber for fred. Fred i det indre og fred i verden. Når vi gjør sjamanistiske teknikker er vi som regel mer fornøyd med oss selv og lever lykkelige liv. Sjamaner lever stort sett fra en forhøyet bevissthetstilstand i seg selv.

Gjennom menneskelige jordiske reiser må sjamanen gjennom initieringer for å innvies. Måten dette spiller seg ut i menneskelige liv, er at de som har valgt dette vanligvis gjennomgår et eller flere liv-død-tema. Sjamaner i stammer og samfunn har blitt utvalgte fordi de har hatt nær-døden-opplevelser fra den andre siden, for så å komme tilbake til tredimensjonal verden. Når sjamaner har gjort denne overgangen, har de en åpning og et større perspektiv og bevissthet som gir en portal til gracebevissthet. Sjamaner kan da kanalisere andre dimensjoner og bruke innsikter og visdom fra disse på jorden. Initieringene viser til sjamanens vekkelse av indre sjelskraft og visdom. Det er ikke noe vi bevisst bestemmer fra programmerte tanker. Det er våre sjelekontrakter som bestemmer dette, og timingen skjer i forhold til det som er avtalt på et høyere plan. Sjamanen bruker sin flersansende egenskap i relasjonen med femsansende mennesker som ikke har tilgang til høyere dimensjoner. Sjamaner kanaliserer for andre mennesker som ikke har denne evnen.

«En sjaman vet at man må leve den forandringen man ønsker å se i omgivelsene. Det er opp til enkeltmennesker. Deg og meg. Som du healer, blir du selv healet».

– Sjamanistisk visdom.

Jeg har fra 2016 og frem til i dag deltatt på hundrevis av seremonier og indre reiser. De fleste har vært i samskapelse med andre, der ulike ledere har ledet seremoniene og innvielsene. I tillegg har jeg igangsatt seremonier alene når jeg har møtt på utfordringer, når noe har vært uklart, eller jeg ønsker fordypede innsikter og forhøyede bevissthetstilstander. De første årene jeg deltok på seremonier handlet det mest om avlæring og avpersonifisering av gammel identitet, og begrensende tanker. Kundene jeg har jobbet med, arbeidsplassene, venner, kollega og mennesker i ulike sitasjoner har alle gitt meg innsikter, erfaringer og læringer på min reise. Våre liv er en reflektert realitet. Fra år 2018 har det i større grad handlet om å integrere og stå stødig med åpent hjerte, på den nye veien som har åpnet seg for meg. Seremoniene de siste årene har i stor grad handlet om telepati, tilknytning til moder jord, det ikke-fysiske, kollektive bevissthetsfelt, guiding og innsikter fra det som er større enn meg selv.

«Ikke let etter helligdom i noen andre enn deg selv».

– Buddha.

Det viktigste med seremonien min den 11.11.2017 var den forpliktelsen jeg gav meg selv og livet. Det hellige som er tilknyttet sjelebevisstheten er et viktig aspekt og derfor ærer jeg stillhet. Noen gang lager jeg et alter, bruker elementene jord, vann, ild, luft og eter, og tilkobler meg mesa-steiner. Jeg prioriterer intim og hellig relasjon med sjelebevisstheten og tar inn budskap fra det som er høyere enn meg.

Alle har vi stor tilgang til det hellige, og med bevisst skaperkraft kan vi skape alt vi ønsker. Uansett hva omgivelsene møter oss med, vil den indre tilkoblingen til det hellige gi oss støtte og trygghet selv om vi dummer oss ut, eller feiler i forhold til prinsippene og doktrinene i samfunnet. Vi etterlever egne verdier og æreskoder høyere enn samfunnets lover og regler. Vi er ikke villig til å forhandle egen integritet og visdom fra sjelen. Det er som regel helsen vår som betalt prisen når vi blindt adlyder andre.

Forpliktelsen med å være sannferdig og ærlig mener jeg vil føre til helse og vitalitet, noe som alle kan ha i sitt liv. Mange har lært å bruke små hvite løgner som forsvar, og for å komme ut av situasjoner. Mange av oss er konfliktskye. Det er viktig å være klar over at det er oss selv, vårt biologiske system og helse som betaler prisen for løgn. Vi har et indre selvreguleringssystem som sterkt påvirkes av løgn, undertrykkelse og fornektelse. Det er vår egen atferd og holdninger som gir oss tilbakemeldinger der falskhet og undertrykkelse gir angst, depresjon og andre mentale og fysiske sykdommer. Jeg vet at enkelte vil reagere på min påstand, men jeg vet med sikkerhet at uærlighet påvirker vår helse direkte. Jeg trodde ikke at jeg var uærlig da jeg var tro mot min programmering og tanke-identitet. Sjelsidentiteten vår er ofte langt fra samfunnets tankeparadigme, og dermed skaper vi, ubevisst, ubalanse og sykdom i oss selv.

De fleste av oss har regelrett lært oss å manipulere oss selv. Vi manipulerer oss selv til å følge skript fra samfunnskulturen og gjennom fasaden vi holder som idealbilde. Mange hevder også å være sannferdige, og opplever seg sannferdige med å følge sine skapte roller og fasader. Mange har skapt så stor avstand mellom sjelsidentiteten og karakteren som spilles ut, at indentifiseringen kun handler om fasade. Mennesker jeg har jobbet med, inklusiv meg selv, har opplevd å være utrolig flinke til å manipulere oss selv. Vi saboterer oss selv og overtaler oss bort fra det sjelsidentiteten egentlig forteller oss. Vi gjør det så mange ganger at det er blitt automatisert, og i dette skaper vi sykdom. Vi skaper sykdom fordi vi har lært fra samfunnet, skolen og foreldre å fornekte vårt autentiske selv. Vi blir på denne måten opplært i løgn og manipulering for å passe inn. Konsekvensene av denne feil-læringen viser seg i mentale sykdommer og andre omgivelsessykdommer. Samfunnets ubalanse blir en del av vår ubalanse, som viser seg i våre psyke og kropp.

Tidligere CIA-offiser og forfatter Susan Carnicero har skrevet boken «Spy the lie», og hevder at mennesker generelt lyger ti ganger per dag. Når det er snakk om ti løgner per dag er det snakk om alt fra små hvite løgner for å ikke såre noens følelser, til å føre en samtale i en spesiell retning for å unngå ubehageligheter, eller til de større løgnene.

“Det er lettere å lure folk enn å overbevise dem om at de har blitt lurt.” – Mark Twain.

Videoen som presenteres under her fra “Min seremoni 11.11.2017” er filmet i 2020, og noe av det jeg sier har allerede endret seg for meg. 

Mennesker utvikler seg hele tiden mot større utvidelser i seg selv. Dess mer vi utvider oss, dess mer helhetlig opplever vi vår eksistens og væren. Det som er sant på et nivå av persepsjon (egobevissthet) trenger ikke å være sant på et høyere nivå av persepsjon (sjelsbevissthet).

Skrevet på en annen måte;

Det er ulike nivå av bevissthet og forskjellige verdenssyn for hver dimensjon som mennesker befinner seg i. Det som er sant i en dimensjon trenger ikke å være sant på en annen dimensjon.

Anbefaler deg å lese HelseBibelen kapittel 20:3 – 20:5 som viser oss at dimensjoner gir oss ulike persepsjonsnivå av samme virkelighet. (Du finner dette i Den lille HelseBibelen)