Livssyn og trosforestilling

Det livssyn og den trosforestilling vi har vil alltid farge våre meninger, hva vi gjør, og hvordan vi møter livet. Du har allerede fått et innblikk i min forståelsesramme. Livssynet og visdommen jeg har i begynnelsen av 2022 er meget annerledes fra trosforestillingen jeg hadde frem til år 2013. Fram til 2013 identifiserte jeg meg i stor grad med tanker, følelser og opplevelser som livet hadde vist meg i mitt førti årige liv. Selv om jeg alltid har vært forholdsvis åpensindig, var mine programmerte tanker ganske kritiske, begrensende og skeptiske. Jeg var i stor grad preget av de samfunnsstrukturer og de uskrevne regler og lover som er i det norske samfunnet. Selv om jeg ønsket å tro på noe større enn meg selv, eller høyere intelligens, hadde livet vært så smertefullt at jeg til tider befant meg i trosforestillingen ateist. Jeg opplevde å bære mye ansvar som jeg til tider følte meg forholdsvis alene om, tross en generøs, støttende og kjærlig mann.

«Den eneste kilden til kunnskap er erfaring. Læring er erfaring. Alt annet er bare informasjon.» Albert Einstein.

Det er en vesentlig forskjell mellom kunnskap/informasjon vi leser og erverver oss gjennom filosofisk forståelse, versus den kompetansen og visdommen vi får gjennom erfaringer og sansesystemet. I Helsebibelen redegjør jeg for påstander som er koblet til enhetsbevissthet og visdom, og som ikke tar utgangspunkt i kognitive analyser og logikk. Gjennom hjertesansen kan mennesker forholde seg til energier, følelser og vibrasjoner som er i omgivelsene, og også ovenfor tid og rom. Det handler om et utvidet relasjonsforhold til oss selv, menneskene, jorden, dyrene, universet og helheten av vår eksistens. Når mennesker lærer å lytte overfor sine programmerte sinn kan de forholde seg til det altomfattende universelle bevissthetsfeltet, vår helhetlige eksistensielle matrise, slik at vi kan laste ned all kunnskap og visdom. Vi er hele universet når vi lever gjennom vår helhetlige hjertesans. 

Jeg opplever at absolutt alt henger sammen, og at alt er forbundet med hverandre. Alt som krysser min vei, har en mening der alt server meg. Alt er i min «høyere» favør, der min jobb er å omfavne. Jeg erfarer at alt er deler av noe større, og at alle har en mening i dette livet på jorden. Alle ønsker å våkne opp til sitt potensiale av storhet, og lyset vi er i essensen. Menneskers ultimate prosjekt handler om å våkne opp til helheten av den vi er. Det handler om vår «rene væren», vår indre visshet, klarhet og siddhi. Siddhi regnes som innsikt i menneskets essens, sjel og kjernekarakter. I hinduismen brukes siddhier om den åndelige og magiske kraften som oppnås gjennom disiplinerte praksiser som yoga og meditasjon. Jeg ser på våre prestasjoner og handlinger som et biprodukt av vårt «rene lys og væren». Når vi snakker om livsoppgave handler dette om avsløringen og oppvåkningen til helheten av oss selv, som tar mange former og veier. Vi ønsker å bli kjent med vår guddommelige natur og mysteriet av vår intime og upersonlige eksistens. Alt vi leter etter er oss selv. Mennesker er laget av sjelslys som er komprimert i fysisk form. Vi er universet og Guds kilde når vi snakker til vår egen kropp. Vårt guddommelige sinn er skaperen av våre celler, organer og hele vår fysiske kropp. Med økt bevissthet er vi oppmerksomme på hvordan vi styrer vårt indre univers gjennom vennlig kommunikasjon og samskapelse. Jeg mener at alt starter fra innsiden i oss, og at vi møter aspekter av oss selv i det ytre livet. Jeg opplever at mennesker har mye større kapasitet i seg enn vi er klar over.

 I min søken etter vitalitet og helse ble jeg ledet mot flere religioner og religiøse tekster. Det er lett å glemme at kjernebudskapet i alle religioner og religiøse systemer springer ut av problemet med menneskelig lidelse, sykdom og død. Alle våre store læremestere som Jesus, Buddha, Peter Dânov, Rajneesh, Muhammad og Moses ønsket å adressere innsikten av menneskelig lidelse, sykdom og død, slik at vi kunne søke opplysning og guddommelig intelligens. Om vi kaller dette selvutvikling, opplysning, det lovede land, psykologi, guru, mental helse, suksess eller andre utviklede tilsander, spiller egentlig ingen rolle. Alle viser til den samme skjebne som mennesker deler, og den ultimate kjerneerfaringen til mennesker. Gjennom ulike historier og fortellinger har tradisjoner og religioner vist oss den sanne innsikt som ligger i mennesket, der vi kan komme i kontakt med helhetene og storheten av oss. Våre store læremestre viste oss at lidelse er unødvendige, fordi alle har tilgang til en spirituell visdom og guddommelig intelligens som helbreder og forbinder oss. Vi kan våkne opp til vår sanne essens og omfavne vår fulle selvoppmerksomhet. Vi er alle en del av livets mysterier og mirakler, der vi eksisterer i denne verden selv om vi ikke er av denne verden. Religioner, religiøse systemer, legemiddelindustrien, alternative bevegelser, åndelig retreat, yoga, psykologi, terapi, trening med flere er ulike ekkokammere som alle ønsker å bidra til bedre helse og vitalitet. De gir oss ulike språk, tankeparadigmer og profesjoner som mikses inn med ulike tolkninger som alle stammer fra ÈN kilde.

I dag oppfatter vi religion som en overordnet, fellesbetegnelse for verdens ulike trossystemer, gjerne knyttet til troen på Gud/guder eller andre ikke-fysiske vesener. En vanlig definisjon på religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener som guder, engler, demoner eller hellige dyr. Til forskjell fra livssyn, så består virkeligheten også av noe som ikke er fysisk. Religion omfatter det mest subjektive feltet i menneskelig atferd. I mange religioner snakker vi om en Gud, Ånd/Altet eller skikkelser som er overordnet alt. Jeg mener at alle mennesker har en hellig plass og en ånd i seg, som vi til alle tider er tilknyttet. Vi har en tilhørighet og hjemfølelse til vår ånd. Jeg opplever at denne ånden og helhetlige plassen er knyttet til oss gjennom vår sjelsbevissthet. Ånd, sjel og kropp er oss. Vi er energivibrasjoner som hjelper bevisstheten av universet til å forstå seg selv gjennom erfaringer. Jeg er ikke tilknyttet en ytre religion, og har en eklektisk trosforestilling. Med en eklektisk trosforestilling er jeg åpensinnet og tolerant overfor andres synspunkter, meninger og perspektiver, selv om jeg kan være uenig.

Jeg ser på alle mennesker som store skapere. Det vi søker fra det ytre liv, er egentlig i vår indre kjerne og i våre hjerter. Ofte er vi ikke bevisst hva vi skaper i livene våre. Jeg var i mindre grad bevisst hva jeg skapte i mitt liv de første førti årene. Jeg opplevde flere krevende utfordringer og sykdom, og disse møtte jeg med bekymringstanker og overlevelsesmønster. Vi har frie valg til å velge hvordan vi møter situasjoner og hendelser. Min eklektiske trosforestilling viser seg i Helsebibelen ved at jeg refererer til mennesker, tradisjoner, læringer og kilder som jeg resonerer med. Kildene og temaene i boken viser deg som leser hvilken subjektiv bevissthet og trosforestilling jeg har støttet meg til på gitte tidspunkt. Til tross for at jeg har skrevet Helsebibelen er jeg kun på babystadiet i forhold til livets mystikk, flerdimensjonal forståelse og altets skapelse. I 2022 omhandler mitt livssyn blant annet de 18 sjels-prinsipper.

Når vi har modnet som menneske og lever fra sjelsbevisstheten, erfarer jeg at vi ønsker å komplementere hverandre. Da vet vi at vi er forbundet og ønsker ikke å slåss mot vår egen eksistens og menneskerase. Når vi kriger og krangler oppfører vi oss som kreftceller som angriper vårt eget fundament for eksistens. Kreftcellene vil til syvende og sist ta livet av seg selv fordi de dreper sin egen eksistensbase. Mennesker som lyver, utøver vold, tortur og dreper viser oss en kreft-mentalitet som ødelegger vårt felles grunnfundament. Jeg opplever at vi bruker ord og utrykk forskjellig, og at vi kompliserer mange situasjoner. Vi snakker om ulike troer og sannheter, og er opptatte av å inneha den rette sannheten som alle andre skal innrette seg etter. Jeg mener at den rette sannheten for hvert enkelt menneske kommer fra vårt indre. Jeg opplever ikke at religion handler om en ytre Gud som dikterer våre liv. Min religion er den sanne essens av meg selv, som er mitt hjerte. Jeg mener at all sann religion eksisterer i våre hjerter som Gud/universet innenfor. Å ha et indre forhold til essensen vår handler om å lære å utforske det guddommelige aspektet av innsiden. Det handler om å lære å være i forhold til selve livet. Gud er i alle skapninger, i naturen, i relasjoner og er livskraften som kommer til uttrykk i alt dets mangfold.

Den sanne religion vet at alle mennesker er tilknyttet hverandre. Ytre religion ønsker å forklare det uendelige og livets evige mysterium. Jeg ser livet mer som en reise enn et mål, der livserfaringene på jorden er her for å vise oss hvem vi er gjennom læring og vekst. Mennesker er hele tiden i utvidelse og sammentrekning slik at sjelen kan vokse og ekspandere gjennom bevegelse og polariteter. Jeg ser på ytre religion fra flere innfallsvinkler; På den ene siden et fundament for den som ikke vet, og ikke kan se. Da blir religion som en form mennesket ikler seg og definerer seg ut ifra, og som danner barrierer mot omverdenen og kanskje også murer mot å søke sin sanne essens. På den andre siden kan ytre religion uttrykke det rammeverket som støtter vår indre søken og sannhet.

Ytre religion kan sammenlignes med et system av lover og regler som tilsvarer måten stats- vitenskapelige- og politiske systemer er bygget opp på. I dag kan trolig en del av nyere vitenskap kalles religion, da ulike vitenskaper hevder å sitte på ultimate sannheter som de hver for seg mener er den eneste riktige og beste for menneskeheten. Dersom vi putter våre sannheter og måter og tro på innenfor begrepet religion, statsvitenskap, politisk parti eller psykologiske tankerammer, viser alle til det de mener er «det rette» for menneskene. En kultur og et samfunn styres etter ulike sannheter og tankesett, som igjen kan sammenlignes med en religion innenfor dette området. Religioner og systemer er skapt som retningslinjer og normer til menneskeheten. Målet er å følge den gode vei, og for å holde en viss struktur og orden i samfunnet. Det som er den gode vei for meg, trenger ikke å være den gode vei for deg. Når vi identifiserer oss med en religion, rase, ideologi eller statsmakt, begrenser vi vår menneskelige natur til lav bevissthet, som lever i reaksjon til livet. Når vi lever fra sjelsbevissthet hever vi oss over tankerformer, intellektet og emosjoner og møter livet med et utvidet perspektiv og økt persepsjon.

«Gud har ingen religion.» Mahatma Gandhi.

Når jeg beskriver min trosforestilling, gjør jeg dette fra mitt ego og mine sannheter. Som menneske møter vi livet fra det persepsjonsnivået vi befinner oss på. Jeg er ikke opptatt av at andre skal ha samme sannhet og perspektiv på livet som meg. Jeg har ikke behov for å belære eller bevise andre at det jeg opplever og mener, er den eneste sannhet. Min sannhet og min trosforestilling har endret seg i løpet av mitt liv, og det vil den fortsette med. Jeg er i kontinuerlig vekst og utvikling, og helheten av meg vil derfor være i evolusjon og endring. Bevisstheten er en levende intelligens som er i stadig utvikling og evolusjon. Når jeg har behov for at andre skal mene og tro det samme som meg, er dette aspekter av mitt dømmende ego. Ordet tro kan i mange sammenhenger byttes ut med ordet relasjon. Vår trosforestilling viser til hva vi har relasjon til, og i dag har jeg åpnet opp for å ha relasjon til en utvidet del av helhetseksistens. Noen velger å ha relasjon til Gud/Universet/det ikke fysiske kvantefeltet, mens andre ikke ønsker å ha en våken relasjon til dette. Det er våre egne våkne og bevisste relasjoner som hele tiden avgjør kvaliteten på vårt liv. Når vi fornekter og sier at ting ikke finnes er det som regel fordi vi ikke har en bevisst relasjon til dette. For eksempel så tror vi ikke på Gud, men vi vet og kjenner Gud som et intimt relasjonsforhold i oss selv.

Vi snakker om religion, humanisme og ateisme som store motpoler i våre liv. Tror vi på noe større enn oss selv, eller tror vi ikke på en høyere kraft? Humanisme og ateisme viser til at mennesket er i sentrum. Om vi tror på oss selv eller Gud er akkurat det samme. Så lenge vi tror eller har en relasjon med det gode i oss selv, er dette det samme som å tro på Gud. Vi har alle en gudommelig essens som er omfavnende, kjærlig og aksepterende i enhver situasjon. Det er ikke mulig å si at mennesker ikke tror på noe. Alle har sannheter og troer å navigere etter, uavhengig om vi tror på en åndelighet eller en kraft som er større enn oss selv. Våre sannheter påvirker vår eksistens mer enn noe annet. Mange tror kun på den fysiske verden med alle dens illusjoner og strukturer, og navigerer ut ifra dette trosparadigmet. Religion viser til at vi forholder oss til noe som er utenfor vår fysiske realitet, som vi anser for å være hellig. Ofte preges også religioner av at vi som troende mener å kunne kommunisere med noe vi opplever som ikke fysisk. Jeg opplever religion, humanisme og ateisme som ulike grader av bevissthetstilstander. Jeg mener at den viktigste troen og religionen som er, kommer fra vårt indre og det å være menneske.

Jeg opplever at vi lever i et holografisk univers der kroppen er en selvbevisst skapelse av alt som er. Det som skjer i hele universet, skjer også i sinnet og i kroppen som sensorisk persepsjon. Ingenting er utfor meg, og jeg blander meg med alt. I urfolkstradisjoner vet man at aspekter i alle kroppens celler korrelerer med planetene av vårt univers. Realitet er ikke noe som er utenfor oss, men er det vi til enhver tid ønsker å være. En holografisk kropp, sinn og univers viser oss at vi når som helst i feltet kan ha informasjonen om helheten. Vi kan forstå den grunnleggende forståelsen av universet fordi vi har tilgang til uendelig mengde informasjon. Vi ER et fraktal av universet med alkymistiske krefter som kan transformere alt på jorden. Vi kan forstå realiteten på sitt dypeste nivå fordi vi er laget av den samme virkeligheten. Tror vi på kjærlighet eller velger vi å være kjærlighet? Tror vi på fred eller velger vi å være fred? Som bevisst skaper, alkymist, tar vi den formen vi ønsker og skaper det, slik jeg forklarer i HelseBibelen som viser oss at væren og relasjon er over å tro.

Jeg erfarer at vi har en sjel og en åndelighet, og at våre forbindelser er knyttet gjennom denne. Mennesker skaper ut fra ulike bevissthetsnivå, som er en del av universet, som igjen er en del av oss. Når jeg lever med ærbødighet, ser jeg gjennom brillene fra min sjel. Jeg har fra 2013 og frem til i dag synkronisert min persepsjon til å bevisst inkludere min sjelsidentitet slik at personligheten i størst mulig grad server sjelen. Jeg mener at alle mennesker har en hjertesans som er tilknyttet ånden uansett om vi er bevisst denne eller ikke. Frem til jeg var førti år var jeg i mindre grad bevisst at jeg hadde en hjertesans, og at jeg faktisk brukte den daglig. Etter at mitt indre stressnivå ble redusert, og helsen min ble mer balansert, ble jeg i større grad bevisst hjertesansen. Jeg hadde flere ganger hørt at mennesker var sjel og ånd som hadde en kroppslig opplevelse, men kunne ikke eie denne kunnskapen. Først når jeg hadde integrert denne viten i kroppen og i min cellehukommelse, kunne jeg leve ut hele sannheten av meg. Min opplevelse er at hjertesansen og grace guidet meg i de seks årene jeg var i sjelens mørke natt. Jeg hadde en indre visshet i meg, og en indre sanselighet som ofte ga meg klarhørsel, klarfølthet og klarviten i de krisene som skjedde i mitt liv fra 2013 – 2018

«Jeg har vært en søker og det er jeg fortsatt, men jeg har sluttet å spørre bøkene og stjernene. Jeg begynte å lytte til læren fra min sjel.» RUMI.