Grace

Verdien, holdningen og følelsen av GRACE.

Ordet Grace hadde jeg ingen forholdt til før januar 2015. Grace var ikke et ord som ble brukt i mine omgivelser og siden jeg ikke hadde noe forhold til dette ordet hadde jeg heller ingen fordommer eller assosiasjoner. Men det viste seg etter hvert at Grace hadde vært min ledestjerne i alle år, også når jeg levde i ignoranse og gikk i «søvne» av det utvide bildet av menneskelig eksistens. Med ignoranse mener jeg uinformert og med den falske identifiseringen vi får gjennom janteloven og fordømmelsen på jorden.

Grace ble mer og mer synlig for meg mens jeg var i sjelens mørke natt og ikke forsto hvorfor så mange kriser viste seg i mitt liv. For mange kan det høres absurd ut at jeg ikke hadde noe forhold eller forståelse av ordet grace. Men jeg hadde ikke det. Ikke før det ble vist meg som en sjeleegenskap i en meditativ øvelse som godt voksen, 6 måneder før Aleksanders valg av selvmord. En av de første indre reisene jeg ble guidet gjennom, da min gamle identitet sto for fall, handlet om tre ord som var tilknyttet hellig sjelsbevissthet; Ærlighet, Grace og Gifted.

Selv om jeg på daværende tidspunkt fra egobevisstheten ikke klarte å ta innover meg ordene, gav de meg stor støtte og veiledning i årene som fulgte. Øvelsen ledet meg til en meditativ tilstand gjennom en amerikansk veiledning som hypnoterapeut Steve Burgess hadde laget. Dette bidro til at to av tre ord som ble vist meg var amerikanske ord jeg på dette tidspunktet ikke hadde noe forhold til. Ordene var også tilknyttet en høy vibrasjon og kraftfullhet i seg selv, som gjorde at forsvaret fra egobevisstheten slo inn etter hvert. Jeg opplevde at ordene ikke kunne reflektere aspekter i meg, fordi styrken og vibrasjonen i disse ordene ble for altomfattende for min personlighet. Det første ordet, ærlighet, hadde jeg ingen utfordringer med å eie som en rettesnor og viktig verdi fra min sjel. Når ordene Grace og Gifted ble vist meg, og jeg etter hvert tolket disse med personligheten, dukket det opp både kritiske tanker, samt påfyll og kjærlighetstanker. Etter hvert falmet kritikktankene, og jeg tok til meg kraften fra ordene. Vi kan spørre oss selv hvorfor ord og symboler kan få makt over oss. Ord og symboler vil påvirke vår indre kjerne og tilstand, alt etter meningen de gir for oss. Ord som gir oss negativ mening vil tappe oss, mens ord som gir oss positiv mening vil gi oss gode følelser, oppløftethet og styrke. Hvis ordene ikke gir oss mening vil de være nøytrale. Ordene Grace og Gifted var positive for meg, selv om jeg på gitte tidspunkt ikke klarte å oppjustere min væren og tilstand til disse ordene. Grace er i dag et av de mest kraftfulle ordene for meg, og et symbol på det som gir meg påfyll og sann styrke fra mitt indre.

Etter at ordet Grace ble synlig for meg startet en reise med å forstå hva som lå i denne ledestjernen. Jeg har lært mye gjennom å forske på ordet grace. Det viser til essensen av min sjel. Grace har utstrakt mening for de fleste av oss. I 2018 ble grace vist meg som den storheten det er å få være den vi virkelig er, med tilstedeværelse i opplevelsen uten negativ tankeprogrammering. Livet skjer spontant i tilstedeværelse og i opplevelser, uten at vi trenger å kontrollere eller være i vårt hode. Grace er ubetinget vennlighet av universet. En sinnsro og fred. Det er en tilstand av ren åpenhet og tilgjengelighet. Grace er spesielle kvaliteter som vokser fra vårt indre. Å være i en tilstand av Grace betyr å være velsignet og upåvirket av skader. Omgitt av grace utstråler vi vårt lys og lyser opp veien for oss selv og andre, med ærlig kommunikasjon og sannferdige holdninger i alle situasjoner. Med Grace gir vi fra hjertet, og praktiserer antivoldelig læring. Vi ser uskylden i alle levende ting, og vi ser ut fra øynene av vår sjel.

Grace viser til menneskers forbindelse med det guddommelige og det som er større enn oss. Det gir oss en følelse av at vi er elsket og ivaretatt under alle forhold. Den åpner oss for gavmildhet og inspirerer oss til å gi ubetinget kjærlighet til andre. Når vi er elskverdige og elegante trekkes andre til vårt selskap. Ved tilstedeværende grace kan vi vende enhver kommunikasjon og ethvert forhold til noe som er vakkert. I Grace vokser vi når vi behandler andre med verdighet, vennlighet og utsøkt høflighet og når vi tilgir. Ved en dyp forbindelse med Grace holder vi denne tilstedeværelsen for andre. Høyere -vilje eller grace-vilje, vil aldri ta oss dit hvor denne ikke vil støtte oss. Bare denne innsikten har gitt meg uvurderlig støtte. Jeg er utallige ganger blitt guidet langt utenfor komfortsonen og i utfordrende og ufornuftige situasjoner. Uten tillit til Grace hadde jeg aldri hatt mot til å gjennomføre.

Alle ønsker grace. Grace er kunnskapen om at vi hører til, at vi er forstått og at vi er meningsfulle deler av noe stort, dypt og kraftfullt. Takknemlighet er et aspekt av grace. Grace viser til den åndelige delen av mennesket som gir oss livskraft, vitalitet og glede. Vi server menneskeheten med medfølelse, tillit, takknemlighet, velsignelse og ærefrykt. Grace vet hvem vi er og hva vi ønsker. Suksess og grace er sterkt tilknyttet hverandre. Når vi føler oss velsignet vil mer velsignelse komme. Suksess handler om indre oppfyllelse. Grace ønsker å bli bedt om mer, slik at den kan gi mer. Dette er koblingen til suksess som samfunnet ofte overser. Grace er kilden til overflod for alle, der analogien om dråpen i havet kan brukes for å beskrive det altomfattende feltet vi er en del av. I dette perspektivet er vi alle individuelle vanndråper som uttrykker oss fra vår felles havkilde – GRACE.

Det identitetsskiftet vi nå opplever handler om overgangen fra den vi tror vi er, til den vi virkelig er. Hvem er vi fra kjernen av vårt indre og hva ønsker vi å uttrykke? Til nå har vår identitet vært knyttet opp til roller, titler, ytre suksess og merkelapper, og det vi tror vi er. Nå er tiden inne for å transendere dette gamle paradigmet. Vår indre sannhet om den vi er vil sette oss fri. Vi vil bli oppmerksomme på at personlighetsaspekter av oss lever fra betingelser fra ytre kategorier. Dette handler om arketypen offer som alle mennesker er en del av, jamfør Caroline Myss. I denne mentaliteten lever vi med motstand, og forestillingen av den gamle opplevelsen av «meg mot andre», og jeg mot livet. Fra dette gamle paradigmet blir livet strevsomt og kamppreget. Den virkelige invitasjonen handler nå om å gå til essensen av den vi virkelig er, og komme til vår kjerne. Dette krever mot og styrke fordi vi må ut av programmeringsmatrisen i oss selv og samfunnet. For å skape forhold for helhet og helse må vi utvikle et nivå av styrke til å motsette oss samfunnets giftige miljø gjennom vårt mentale, emosjonelle, fysiske og spirituelle arbeid.

Caroline Myss sier at styrken fra bønn handler om grace. I krisetider vender mennesker seg ofte mot bønn. Bønn har en roende effekt på mennesker, fordi kjernen i bønn omhandler grace. Det skjer en beroligelse i oss, som ikke omhandler psykologiske eller nevrosynaptiske strukturer. Vi tror. Noen vender seg mot psykiatere og psykologer, men svaret ligger i vårt indre og det å tilknytte seg grace. Det er noe som er større enn oss, noe dypt, mystisk, og subtilt. Det er all tilstedeværelse i nuet. Grace er en mystisk egenskap som det ikke er mulig å bevise, og der ting plutselige kan skje på et sekund. Det er snakk om naturen av kildekraft, hvor himmelen er vår allierte. Når vi sier at vi har gjort alt, og ikke vet hva vi skal gjøre, kommer plutselig en ny type styrke inn når vi lærer oss å være mottakelige. Grace flytter lovene for årsak og virkning, handling og reaksjon. Den fører til magnetisk tiltrekking når vi har mistet våre egne ressurser, og hjelper oss å stoppe opp, som en mild bris.

I årene fra 2013 til 2019, når livet viste meg smertefulle opplevelser, ble bønn en viktig del av mitt liv. Etter hvert ble jeg oppmerksom på at mine bønner alltid ble hørt. Prosessen for å finne løsningene ble ikke alltid som jeg så for meg, og mye nytt utfoldet seg. For meg er grace alltid til stede, selv om jeg ikke konstant er bevisst denne tilstedeværelsen. Like fullt har jeg opplevd hundrevis av ulike Graceutrykk, som mirakuløse hendelser som verken er logiske, fornuftige eller kan kontrolleres. De oppstår i nuet når de trengs. For eksempel kan de oppstå når jeg kobler meg på et døende menneske, når jeg er sammen med mennesker med langvarige kroniske smerter eller mennesker med angst, depresjon og nedstemthet. I møte med mennesker fyller grace meg og mine omgivelser med en forhøyet bevissthetsstrøm, som lar mennesker komme i kontakt med sin egen vitalitet, livskraft og healingkraft.

Når jeg samarbeider med mennesker som sliter med psykiske smerter, opplever klientene at deres symptomer forsvinner i relasjonen med meg. Jeg gjør ikke noe spesielt annet enn å være sentrert i meg selv og beholde roen, mottakeligheten og tilstedeværelsen. Dette er trolig årsaken til at mennesker som har båret på redsler og skam åpner seg og deler disse med meg for første gang i deres liv. Igjennom dette får de kontakt med sin egen indre healer og finner ro. For at vi skal heales, må vi føle oss trygge og ha trygge omgivelser. Hvis vi står i vold, krenkelser og turbulente omgivelser, vil vi normalt ikke tilføre healing til oss selv. Jeg har en ren kropp uten fordømmelse, hvor jeg slipper til det som er større enn meg slik at løsninger viser seg på magiske måter. Jeg kan ikke si at jeg forstå dette fullt ut. Det bare er som en kilde som kan ta uante former gjennom meg, og viser seg som de beste løsninger. Noen ganger opptrer den som en klarhet, ekstrem kraft, ekstase, uovervinnelighet, oppfylthet, tilfredshet og styrke, mens andre ganger er det som en mild bris, vibrasjon, telepati, klarfølthet, klarhørsel, direkte viten og åpen væren. Det er som en transformasjon skjer gjennom meg til medmennesker, uten at jeg kontrollerer dette fra mitt personlige sinn. I mange urfolktradisjoner utføres ritualer og seremonier for å sette seg selv i en forhøyet tilstand. Jeg opplever at denne transen og endrede bevissthetstilstanden skjer på sekunder, som et resultat av tillit til Gracebevissthet og høyere intelligens. For meg er det en tilstedeværelse som skjer som en mystisk, mirakuløs og transformerende katalysator i nuet.

Vår største gave ligger helt inntil våre største sår. Tilstedeværelsen fra den uforklarlige Grace som fyller meg og andre på uante måter holder den største gave. Mange mennesker snakker om nedlastning fra kvantefeltet når vi påkobler oss forhøyet bevissthetsnivå med all informasjon. Når Grace tar over i meg, på mystiske måter, handler dette ikke om en bevisst nedlasting tilsvarende det jeg gjør i andre sammenhenger. Det er noe som spontant skjer i øyeblikket, til felleskapets beste og med en tilpasning og uttrykksform som ofte forbauser meg, og gir stor grad av ærefrykt. Jeg bruker meg selv, min avatar og tilstedeværelsen i nuet. Mange ganger er det ikke noe uant forskjell i meg, annet enn at mine omgivelser og meg selv er i en høy og sannferdig vibrasjon som sannhetens himmel på jord. Alt bare er, fantastisk, med undring, magi og grace. Mystiske opplevelser gjør oss oppfylt av kjærlighet, når vi lever fra denne dimensjonen, som er over religiøse og fastsatte sannheter vi kognitivt har lært oss. Det er en dimensjon vi ikke kan beskrive med ord, og som er ekstatisk og altomfattende i nuet. Den kan ta uante former, og det eksisterer ingen allmenn fasit. Fasiten er at det er en tilstedeværende opplevelse, som utfolder seg på magiske og mystiske måter tilpasset vår unike avatar. Det er en dimensjon som er tilknyttet vår faith, og som er tilknyttet en direkte viten og visdom i alt som er.

Åpenbaringer er innsikter som løfter oss til høyere bevissthet, slik at vi ser over repeterende mønstre, hendelser og atferd, og bakenfor illusjonene. Vi øker vårt perspektiv og endrer persepsjonen vi møter situasjoner med. Fra 2013 har jeg hatt tusenvis av innsikter og åpenbaringer på min reise. Når vi får flere og flere innsikter i eget liv, vet vi at vi følger den sanne vei. Virkelig utvikling og vekst skaper vi fra vårt kreative indre, som er vår sanne essens. Flere og flere mennesker opplever åpenbaringer og innsikter i denne tid, og dette bidrar til endring av menneskeheten. Åpenbaringer og selverkjennelse endrer vår eksistens, fordi vi da får innblikk og overblikk over det kosmiske spillet på jorden, at alt er kjærlighet, og at alle er forbundet med hverandre. Vi forstår at vi er en brikke i noe større og at alt vi gjør med oss selv og andre gjør vi mot helheten av oss.

Med Grace og klarhet kommer vi i kontakt med visdom og direkte viten. Jeg opplever at dette krever ansvarlighet og forpliktelse. Når vi vet, så handler vi ut fra vår klarhet og innsikt. Jeg er blitt tildelt innsikt som har vært krevende og til tider smertefull å bære. Smertefullt fordi det har vist meg situasjoner og tilstander som handler om smerter, lidelser, liv og død. Når jeg vet og ikke gjør noe med det, overflyttes deler av ansvaret på meg. Vi kan alle la høyere kilder bære viten, som vil vise seg for oss når vi trenger det. Vi trenger da ikke bevise for andre fordi vi lever med tillit fra de åpenbaringer og innsiktene livet har vist oss. Det er hevdet at modenhet kommer med alderen. Modenhet kommer med aksept for den ansvarligheten vi har i forhold til våre tanker, følelser, motiver, handlinger, intensjoner og holdninger. Først når vi med viten og vilje tar ansvar for alt vi møter i våre liv kan vi si at vi er et modent menneske.

Grace viser seg ofte på uante måter for oss. Ofte viser den oss de mest fryktfulle delene av vår personlighet, slik at vi kan slippe våre illusjoner og tilknytte essensen av den vi er. I årene 2013 – 2018 opplevde jeg mye smerter da jeg gav slipp på gammel identitet. Smertene, opplevelsene og helvete som omgav meg disse årene skriver jeg om i HelseBibelen som en innsikt til å forstå omgivelsesykdommer.