Utdanning-politikk

Utdanning - Politikk - Helsesystemer

01.01.2021 meldte jeg meg inn i politikken gjennom det nyoppstartede partiet Sentrum. Fram til 2020 hadde jeg en del fordommer til det politiske systemet som moraliserende, ekskluderende og kameraderi. Av denne grunn hadde jeg holdt meg unna aktiv deltagelse i politikken. Jeg ønsker ikke være en del av skitkasting og fordømmelse mellom ulike partiene der den ene fargen og retningen kritiserer andre farger og retninger. Rødt, blått og grønt i en salig blanding. Hvordan kan vi i systemene våre transformere fordømmelse?

Hjertekraften og det sannferdige er for meg det viktigste fokuset når vi ønsker å skape bærekraftige og støttende utdanninger og helsesystemer. Politikere og myndigheter har et ansvar med å være gode og sannferdige rollemodeller.

Det beste partiprogrammet jeg har lest, er programmet til partiet Sentrum, som ledes av Geir Lippestad. I tillegg kjenner jeg meg godt igjen i kjærlighetspartiet og helsepartiet. Disse tre partiene er de som resonnere best i mitt sannferdige hjerte. Jeg kan kjenne meg igjen i Lippestads livserfaringer med å være forelder til barn med ekstra helseutfordringer, og det å miste et barn. Den viktigste fanesak for partiet Sentrum er MANGFOLD, som det er et skrikende behov for. Mangfoldstanken må inkluderes i utdanninger, helsesystemer og i alle system, der vi kan tilby en større variasjon av perspektiver og læringer.

Partiet Sentrum viser til balanse. For å leve ut ifra hjertekraften trenger vi å være i balanse i oss selv. Vestlig medisinsk tenking og undervisningssystemene inkluderer i mindre grad hjerterkraften. Undervisningssystemene er stort sett opptatt av den rasjonelle hjernen separert fra alt annet. Det ultimate med å være en rasjonell person er å være psykopat med ingen følelser, hjerte eller sjel. Vi identifiserer oss da bare med våre tanker. Hvis vi når stadiet av at vi kun er våre tanker og kunnskap uten inkludering av hjertet er vi tilbøyelig til å tro alt. Vi tror da alt vi blir fortalt fordi vi ikke er tilknyttet hjertet. Det er bare med tilknytting til hjertet at vi kan føle sannheten. Uten et hjerte er vi robåter, der vi ikke kan føle sannheten og ikke kan elske. Med virkelig tilknytting til hjertet kommer vår sanne kunnskap og visdom som vet hvorfor vi er her.

I undervisning, politikk og helse ser vi ofte sykdom som individuelle problemer uten å inkludere omgivelsene. Holdninger og verdier som skapes i tidlige leveår er essensiell. Disse må vernes om fordi dette er den viktigste fremtidsressursen vi har. Holdningene og verdiene våre viser oss forholdet og relasjonen vi har til jorden, menneskene, oss selv, dyrene og alt i våre omgivelser. Behandler vi omgivelsene våre dårlig er dette en del av måten vi er programmert på. Mennesker er forbundet med alt, der vi tilpasser oss kulturen og “programmeringen” i samfunnet.

Våre holdninger og verdier fungerer ofte som et hamsterhjul med gjentagelse fordi de styres av vårt ubevisste sinn som utgjør mer enn 95% av vår bevissthet. For å bli 100% balansert, vital og sterk måtte jeg “hakke ut av” programmeringen fra samfunnet og den jantelovkulturen som møtte meg i samfunnet. De fleste nordmenn lever med lukkede hjerter og et indre såret barn. Dette viser oss at majoriteten av det norske folk lever med traumer fordi vi lever med lukkede hjerter. Å leve med lukket hjerte er en definisjon på traume. Traumer handler om at vi ikke kan være oss selv og leve fra den sannferdige hjertekraften som vi ønsker.

De offentlige utdanningene våre omfavner ikke det sårede barnet majoriteten av mennesker bærer i seg, og som er blitt overført i generasjoner. Leger, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger og mange flere helseutdanninger retter seg stort sett bare til den rasjonelle hjernen med pugging og memorering. Vi lærer memorering som en “bypass” over våre indre sårede barnet der vi ekskluderer hjertet og erfaringslæring. Gestaltterapiutdanningen og læring gjennom urtradisjoner inkluderer hjertet slik at vi lærer transformasjon og energi medisin. Urkraftslærdom viser oss energimedisin der vi vet at vi er forbundet og i kontakt med alt som er.

Når jeg utdannet meg til sosionom er dette en utdanning som har en grunnintensjon om å lære samfunnet å kjenne. Vi skal kjenne til systemene, strukturene og kulturen som påvirker samfunnet. Jeg har vært veileder for miljøterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere der det er stor variasjon av egnethet for hver enkelt i forhold til profesjonalitet. Dette finner vi innenfor alle yrkesprofesjoner. I alle utdanninger som omhandler relasjon og behandling av mennesker er det hva vi har i oss selv, og om vi har fred i sinnet som er avgjørende. Hvis vi ikke ærer egen hjertekraft kan vi i mindre grad hjelpe andre å finne sin hjertekraft og indre fred.

FNs bærekraftsmål, fremforhandlet av alle FN-landene, er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Partiet Sentrums politikk bygge på FNs 17 bærekraftsmål med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

# 1.  Utrydde fattigdom

# 2.  Utrydde sult

# 3.  God helse og livskvalitet

# 4.  God utdanning

# 5.  Likestilling mellom kjønnene

# 6.  Rent vann og gode sanitærforhold

# 7.  Ren energi for alle

# 8.  Anstendig arbeid og økonomisk vekst

# 9.  Industri, innovasjon og infrastruktur

#10. Mindre ulikheter

#11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

#12. Ansvarlig forbruk og produksjon

#13. Stoppe klimaendringene

#14. Livet i havet

#15. Livet på land

#16. Fred, rettigheter og velfungerende institusjoner

#17. Samarbeid for å nå målene

Det er flere som er skeptisk til FN, WHO og WHF der mange av lovene i samfunnet reflekterer hvor pengene og makten ligger. Samme skeptisk finner vi i forhold til  de ulike politiske partiene. Konsentrasjon av ytre makt og profittutnytting gir oss den største årsaken til helseutfordringene. Flere systemer befinner seg i tankeparadigmet «whats in it for me» (WIIFM), med grådighet og profitt som drivkraften. Politikk og lederskap har vært styrt av egeninteresser der makteliter har laget lover for å beskytte seg selv og sitt. Vi konsentrerer rikdom og ressurser og kaller det markedsøkonomi. Med dette fortsetter vi å opprettholde skillet mellom fattige og rike, og de som har og de som ikke har. Politiske partier blir støttet av næringslivstopper og konservative mennesker som kun er opptatt av kapital, skattelette og fordeler. 

Spørsmålet er hvordan hver enkelt av oss kan endre våre tankeparadigmee fra egeninteresse til fellesinteresse. Vi trenger en radikal revolusjon i forhold til menneskelige tankeparadigmer der vi skaper en gruppebevissthet og et verdensbilde av enhet og «whats in it for us» (WIIFU) fremfor splittelse og vi mot dem.

I Norge og Norden har vi mulighet å starte nye bærekraftige system for fremtidsmenneskene. Politikken slik den praktiseres trenger å endres. Hver enkelt av oss trenger integritet med ærlighet og autentisitet i det vi arbeider for. Vi kan lære mye fra de som står i hjertekraften sin. Gode forbilder på dette er Geir Lippestad, Jan Thomas, Victor Sotberg, Lilli Bendriss og Martha Louise. 

Vi trenger å omfavne de feminine verdier for å oppnå FRED i verden. De fleste av oss er programmert med en kamp-energi som vi hører ut fra ordene og læreplanene vi har i de ulike systemene. Kampenergien er individfokusert og ekskluderende. Vi trenger å nære, omforme, komplementere og romme hverandre. Med transformasjonslæring kommer vi i kontakt med hjertet slik at vi kan skape gode relasjoner, vennlighet, empati, raushet og inkludering.

Transformasjonslæring viser oss utvidet relasjonsforståelse der vi handler ut fra forebyggende helse med høyere grad av bevissthet. Med transformasjonslæring skaper vi friske barn som slipper å utvikle mentale sykdommer, angst, depresjon og kroniske lidelser. Vi må derfor bytte ut innholdet i barnehager, skolesystemene, profesjonsutdanningene og helsesystemene. Det nytter ikke med fine og fjonge ord hvis vi ikke lever med frihet fra hjertet og mangfoldstanken. 

Hjertet er FRIHET. For at vi skal være friske og sunne mennesker må vi leve med frihet. Min intensjon er å bringe hjertets frihet inn i politikken. 

Jeg mener at alle som er engasjert i politikken må komme fra en intensjon av «WIIFU» (Whats In It For Us) i stedet for WIIFM» (Whats In It For Me). Hvis vi ikke har felleskapets interesser og fokus burde vi holde oss borte fra politikken. Narsissisme og arrogant ego hører ikke hjemme i politikk og utøvende makt.

For å oppnå bærekraftige løsninger må alle moraliserende systemer endres. Vi ser fortsatt mye mobbing i skolesystemer og på arbeidsplasser. Når vi er moraliserende viser vi at vi lever med fordømmelse og undertrykkelser i oss selv. Det er moralisering som fører til mobbing, konflikter og uenigheter. Det er viktig å være klar over at livet er mer en bare sort/hvit-tenking.  

Mobbing og krenking kan best forebygges i familien. Foreldres holdninger til andre mennesker, og holdninger til egne barn, er det som er utslagsgivende for hvordan vi møter andre mennesker. Flere i Norge lever med holdningen «vi vet best». Vi er gode på å tenke på oss selv, vår egen familie og sette grenser for andre. En del foreldre advarer sine barn mot andre barn, og modellerer da holdninger om at vi er bedre enn de andre. Noen barn opplever å havne i lojalitetskonflikter når deres venner har det vanskelig, og de vet at foreldrene i utgangspunktet ikke liker at de har kontakt med disse vennene. Når barnas venner og kompiser har det vanskelig og havner i utfordringer, vil dette påvirke våre barn. De tar hverandre inn og ønsker å være der for hverandre.

Hvordan kan vi forebygge mobbing? Vi kan alle starte med oss selv. Hvis vi peker finger og dømmer andre, vet vi at vi har det i oss å rakke ned på andre. Når vi dømmer et annet menneske, definerer vi ikke han/henne. – Vi definerer oss selv. Holdninger og verdier vi holder i våre hjerter sier mye om hvordan vi møter våre medmennesker. Mor Teresa gjorde mye klokt og sa mange kloke ord. Blant annet sa hun;

             «Problemet med verden er at vi tegner sirkelen for vår familie for liten” –Å bry seg om dem som er utenfor sin egen familie, vil tilføre goder til alle»                                                                                                                                              Mor Theresa.

Når vi ser andelen trygdemottakere i NAV-systemet gir dette oss et tydelig bevis på nordmenns programmerte helsen og identifiseringen av A4 måter å tenke på. Jeg ble selv en del av NAV-systemet i 1996 da min sønn fikk kreft. Jeg er umåtelig takknemlig for de velferdsgoder som finnes i vårt land og som har bidratt til at vi kunne konsentrere oss om sykdomsforløp og krisetilstanden vi befant oss i. Hvis vi hever dette til et høyere perspektiv, er det igjen samfunnsstrukturer og janteloven som bidrar til 90% av sykdommene i verden. Dette viser dokumentaren Heal (2017), og ny vitenskap og forskning jamfør Lege Joe Dispenza, Bruce Lipton og Gregg Braden. Vi trenger derfor kulturer og samfunnssystemer med gode holdninger og verdier.

Det har vært snakk om å redusere NAV-systemet til tross for at vi ser økning i mentale og kroniske sykdommer. Noen mener at det er overdrivelse nå unge mennesker sliter mentalt, har ME, fibromyalgi, utmattelse og lignende sykdommer, og at de er late og giddeløse. Dette er en fordømmende holdning. Det handler om energi-overlaod og omgivelsessykdommer. Mange er overlesset med «forurenset» fordømmende energi som direkte påvirker vår psyke og kropp. Sensitive mennesker tar inn andres fordømmelser og utvikler sykdom av det. Fordømmelse gir smerter og fører til enda mer ubalanse og sykdom.

Jeg håper at mange unge i Norge engasjerer seg politisk og velger å stemme på partiet Sentrum, nettopp fordi vi ønsker mangfold slik at vi kan bidra til endring. Vi trenger ærlighet og sannferdighet i våre politiske system.

Barna våre er mer innovative og nytenkende enn den “gamle generasjonen” er. De fleste av oss har utdaterte programmering der flere snakker om et paradigmeskifte. Paradigmeskifte handler om endring i måten vi tenker på, og våre sinn. Det samme skiftet skjedde når vi lenge trodde jorden var flat, for så å oppdage at jorden var rund. Paradigmeskiftet handler om menneskers persepsjon og hvordan vi opplever og ser verden.

Nå har alle muligheter til å å skape “himmel på jorden” med felleskap og samarbeid der vi komplementerer hverandre på alle nivå.

Mahatma Gandhi sa «Bli den endringen du ønsker å se i verden»

Dette ordtaket har jeg tatt til etterretning, der jeg har skapt endringen i meg selv som jeg ønsker å se i verden. Jeg lever fra indre sinnsro og fred. Når jeg har skapt indre fred og sinnsro i meg selv kan jeg skape det samme i mine omgivelser. Alle kan skape fred og endre verden med å være den endringen de ønsker å se i verden.